Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 15050]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 15050
 
Titel : RMDU PSFU PSD 10Hz / RMDU PSFU PSD 10Hz
Fabrikant : NLR
Aanschafdatum : 1984
Beschrijving : De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waarmee vliegproeven werden uitgevoerd, waren niet zonder meer geschikt om rechtstreeks aan de A/D converter in de RMDU toe te voeren voor omzetting naar een digitale waarde. Het signaal diende eerst bewerkt en gefilterd te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar. Deze signaal conditioneringskaart, de Phase Sensitive Demodulator (PSD), ontwikkeld door het NLR, was daar één van. De module was bedoeld voor het meten van signalen afkomstig van Lineair Variabele Differentiaal Transformators (LVDT) waarmee verplaatsingen kunnen worden gemeten. Deze geven een 400 Hz wisselspanning af die in fase (+) of in tegenfase (-) is t.o.v een referentie wisselspanning. De te meten verplaatsing is af te leiden uit de grootte van het signaal en het teken (+/-) van de fase vergelijking. De PSD module zet dit om in een proportioneel gelijkspanningssignaal dat geschikt is voor digitalisering. Bij deze PSD werd het uitgangssignaal nog gefilterd met een 10 Hz, 2e orde Butterworth laagdoorlaatfilter om de 400 Hz rimpel te onderdrukken en als anti-aliasing filter. Voorbeelden van parameters die zo gemeten werd werden zijn de verplaatsingen van de aandrijvingen van het hoogteroer en het stabilo van het vliegtuig. Dit 10 Hz filter is geschikter voor minder snel wijzigende verplaatsingen dan eenzelfde soort filter (zie ook database nr. 15060) met een 40 Hz afsnijfrequentie.
Dit soort modules werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s, zie ook database nr. 20101. De uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 20121).
Voor andere typen signaal conditionering zie ook database nr. 14970, 15030 en 15060.

The electrical signals from the various sensors in the aircraft that was flight tested were generally not automatically suitable for direct application to an A/D converter for conversion to a digital value. The signal first had to be filtered or processed ("signal conditioning"). To this purpose different circuits were available, depending on the sensor signal type. This signal conditioning board, the Phase Sensitive Demodulator (PSD), developed by NLR, was one of them. The module was intended to measure signals from Linear Variable Differential Transformers (LVDT), suitable for measuring displacements. An LVDT produces a 400 Hz AC (Alternating Current) signal that is in phase (+) or in reverse phase (-) with respect to a reference AC voltage. The displacement to be measured can be derived from the magnitude of the signal and the sign (+/-) of the phase comparison. The PSD module converts this into a proportional DC signal that is suitable for digitizing. The output signal of this PSD was filtered with a 10 Hz, 2nd order Butterworth low pass filter to suppress the 400 Hz ripple. Examples of parameters that were measured in this way are the movements of the drives of the elevator and the stabilizer of the aircraft. This 10 Hz filter is more suitable for less fast changing displacements than the same kind of filter (see database no. 15060) with a 40 Hz cut-off frequency.
Modules of this type were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs, see also database no. 20101). The outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 20121).
For other signal conditioning modules see database no. 14970, 15030 and 15060.
 
Museumnummer : 1505
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : -
Afmetingen :
Type : IE-3041B1
Serienummer : -
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 mei 2019