Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1980-1985     

Aantal gevonden objecten : 34   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 03601   =   Museumnummer: 0360-1    
Aanwijzer DME / Indicator Dme
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [King]
Deze indicator hoort bij de DME-ontvanger (zie ook database nr. 13371) die gebruikt werd in het Multi DME Positioning systeem (MDP) dat ingezet werd als positiereferentiesysteem bij Fokker-vliegproeven.
This indicator belongs to the DME receiver (see also database no. 13371) that was used in the Multi DME Positioning system (MDP) used as a position reference system for Fokker flight tests.

-;  
 


2. Database nr.: 04810   =   Museumnummer: 0481    
Vloeistofexperiment Spacelab D1 (7 stuks) / Experiments with sloshing fluids during the D1 flight of Spacelab D1 (7 pieces)
Ruimtevaart -- Klotsende vloeistoffen           (1985)    [NLR]
Doorzichtige vaatjes gedeeltelijk gevuld met water voor vloeistof(klots)experimenten tijdens D1 vlucht van Spacelab. De vaatjes hebben verschillende vormen om de vloeistofsimulatiemodellen onder verschillende randvoorwaarden te kunnen valideren. De experimenten in microzwaartekracht aan boord uitgevoerd door Nederlandse astronaut Wubbo Ockels.
Transparent containers partly filled with water for experiments with sloshing fluids during the D1 flight of Spacelab. The containers are differently built to validate the liquid simulation models with varying boundary conditions. The experiments in micro gravity on board were executed by the Dutch astronaut Wubbo Ockels.

-;  
 


3. Database nr.: 04830   =   Museumnummer: 0483    
Windtunnelmodel HST/SST Ariane 5 raket met Hermes
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1985)    [NLR]
Windtunnelmodel van Ariane 5 draagraket en Europese ruimtependel Hermes gemeten in de hoge snelheidswindtunnel (HST) en supersone windtunnel (SST) bij het NLR.
Model of Ariane 5 launcher with European shuttle Hermes measured in high speed wind tunnel (HST) and supersonic wind tunnel (SST).

Zie ook Beeldbankfoto 00183.

L=67cm, B=18cm, M=8cm ; 
 


4. Database nr.: 06691   =   Museumnummer: 0669-1    
Recorder cassette digitaal NLR / Recorder Cassette Digital Nlr
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1980-05-31)    [NLR]
Digitale meetgegevens van vliegproeven met luchtvaartuigen werden op tape vastgelegd. Deze tapes werden na de vlucht op de grond uitgelezen en ingevoerd in computers waarmee de vereiste berekeningen voor de betreffende vliegproef konden worden uitgevoerd. Er bestonden diverse typen recorders waarvan sommigen groot en zwaar waren. De opkomst van de cassette recorder voor muziekopname en –weergave leidde tot het idee om op basis daarvan een digitale recorder te ontwikkelen geschikt voor toepassing in ruimtelijk beperkte omgevingen voor metingen waarbij het om een beperkte hoeveelheid data ging. De meetgegevens werden in een vaste volgorde in blokken op de cassette tape geschreven. Het NLR heeft de behuizing en de besturingselektronica van deze recorder ontwikkeld. Daarbij moest ook voldaan worden aan eisen van temperatuur- en trillingsbestendigheid en aan de ongevoeligheid voor externe elektrische en magnetisch stoorsignalen. De recorder is voor metingen in helikopters en in de eigen NLR-laboratorium vliegtuigen ingezet.
Digital measurement data from flight tests with aircraft were recorded on tape. These tapes were read on the ground after the flight and entered into computers executing the required calculations for the relevant flight test run. There were various types of recorders, some of which were large and heavy. The emergence of the cassette recorder for music recording and playback led to the idea to develop a digital recorder based on the same concept, suitable for use in confined environments for measurements involving a limited amount of data. The measurement data were written in blocks in a fixed order on the cassette tape. NLR has developed the housing and control electronics of this recorder. The requirements for temperature and vibration resistance and the insensitivity to (“compatibility with”) external electrical and magnetic interference signals had also to be met. The recorder is used for measurements in helicopters and in NLR’s own research aircraft.

45.030.00.0148;  
 


5. Database nr.: 07021   =   Museumnummer: 0702-1    
DAU RMDU Analog/digitaal processor / DAU RMDU Analog/digital processor
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1981)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook boards die zorgden voor de digitalisering van de analoge ingangssignalen, zoals dit A/D conversie board. Het complete board bestond uit twee met elkaar verbonden printed circuit boards, waarvan de foto het board met het ingangscircuit laat zien. De feitelijke A/D converter bevond zich op het tweede board dat was aangesloten op de interne RMDU-bus. De analoge ingangssignalen, afkomstig van sensoren in het vliegtuig, werden afgetast door een multiplexer board (zie ook database nr. 07031) en over de interne bus voor A/D conversie aangeboden.
Het analoge signaal werd door de ingangstrap zodanig versterkt dat optimaal gebruik werd gemaakt van het volledige 12-bits bereik van de A/D converter, dat 10,24 Volt bedroeg. De versterkingsfactor kon in een aantal stappen worden ingesteld tussen 1x en 512x. afhankelijk van de grootte van het verwachte ingangssignaal. De volle schaal werd dan bereikt bij een input van 10,24, respectievelijk 0,02000 Volt. Voor de meeste ingangssignalen, zoals van druksensoren en van aftakkingen van de boordsystemen, voldeed 1x, voor temperatuursensoren opgenomen in een brugschakeling werden de hogere versterkingsfactoren gebruikt.
De bereikte nauwkeurigheid lag, mede door een aantal door het NLR toegepaste verbeteringen, in de orde van 0,1% van het meetbereik over het gehele operationele temperatuurgebied in de cabine van ca. 10 tot 40 °C.
Naast nauwkeurigheid was de conversiesnelheid van belang. Door een speciale dubbele uitvoering (‘ping-pong’) van de versterker werd de totale invoer- en conversietijd tot 8 μs beperkt. Hiermee was een maximale snelheid van 125.000 meetwaarden per seconde haalbaar.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This included boards like this one that took care of A/D conversion of the analog input signals. The complete board consisted of two inter connected printed circuit boards. The picture is showing the board with the input circuit. The actual A/D converter was on the second board that was also connected to the internal RMDU bus. The analog input signals from sensors in the aircraft were scanned by a multiplexer board (see also database no. 07031) and applied through the internal bus for A/D conversion.
The analog signal was first amplified by the input stage in such a way that optimum use was made of the full 12-bit range of the A/D converter, which was 10.24 Volts. The gain factor could be set in a number of steps between 1x and 512x, depending on the magnitude of the expected input signal. Full scale was then achieved with an input of 10.24 and 0.02000 Volts respectively. For most input signals, such as from pressure sensors and from on-board systems, a gain of 1 was sufficient, but for others, e.g. temperature sensors connected in a bridge circuit, higher gain factors had to be used.
To some extent due to a number of improvements applied by NLR the accuracy was in the order of 0.1% of the measuring range over the entire operating temperature range in the cabin from approximately 10 to 40 °C.
Besides the accuracy the conversion speed was important. Due to a special doubled version ("ping-pong") of the amplifier the total input and conversion time was as low as 8 μs. So a maximum speed of 125,000 readings per second (“word rate”) was achieved.

-;  L=17cm, B=8cm, H=3cm ; 
 


6. Database nr.: 07031   =   Museumnummer: 0703-1    
DAU RMDU Analog Multiplexer / DAU RMDU Analog Multiplexer
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook boards die zorgden voor de aftasting van de analoge ingangssignalen zoals dit multiplexer board. Aan dit board werden maximaal 16 (?) externe analoge sensorsignalen aangeboden, die door het board werden gesampled en op een vaste geheugenlocatie gereed werden gezet voor overname via de interne RMDU-bus door het A/D converter board (zie ook database nr. 08280).
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This included boards that took care of scanning the analog input signals such as this multiplexer board. A maximum of 16 (?) external analog sensor signals were applied to this board for sampling and prepared on a fixed memory location for transfer via the internal RMDU bus to the A/D converter board (see also database no. 08280).

-;  L=17cm, B=8cm, H=1cm ; 
 


7. Database nr.: 07041   =   Museumnummer: 0704-1    
DAU RMDU Stand Alone Timing module / DAU RMDU Stand Alone Timing Module
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Hieronder ook de boards die voor de besturing zorgden. Dit Stand Alone Timing module (SAT-m, database nr. 07041) was het belangrijkste besturingsboard. De SAT-m bepaalde de samplefrequentie en samplevolgorde van de binnenkomende sensorsignalen. Door alle gedigitaliseerde data in 12-bits woorden achter elkaar in een seriële datastroom te zetten, ontstond een repeterend patroon van meetgegevens, de zgn. data cycle. Dit patroon werd bepaald door de inhoud van PROM's op de SAT-m. Om de data cycle te wijzigen moesten deze PROM's opnieuw worden geprogrammeerd. De geprogrammeerde totale “word rate” (= de frequentie waarmee de 12-bits data woorden via de seriële datastroom naar buiten worden gezonden) moet binnen de maximale word rate van de RMDU blijven. Een kristal op het SAT-m board bepaalde dat maximum (zie ook database nr. 16630).
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU, including the boards that provided the control functions. This Stand Alone Timing module (SAT-m, database no. 07041) was the most important control board. The SAT-m set the sampling frequency and sampling order of the incoming sensor signals. By inserting all digitized data in 12-bit words consecutively in a serial data stream, a repeating pattern of measurement data was generated, the so-called data cycle. This pattern was defined by the content of PROMs on the SAT-m. In order to change the data cycle these PROMs had to be reprogrammed. The total programmed word rate (= the repetition frequency of the 12-bit data words in the serial digital data output stream) should not exceed the maximum word rate of the RMDU. A crystal on the SAT-m board determined that maximum (see also database no. 16630).

-;  L=17cm, B=8cm, H=1cm ; 
 


8. Database nr.: 08261   =   Museumnummer: 0826-1    
DAU RMDU Bridge excitation unit / DAU RMDU Bridge excitation unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1985)    [Teledyne Syst]
Bepaalde typen sensoren in een vliegproefmeetsysteem worden elektrisch opgenomen in een zgn. brugschakeling. De meting wordt hierdoor gevoeliger en minder afhankelijk van spanningsvariaties in de sensorvoeding. Brugschakelingen worden o.a. gebruikt bij sensoren waarmee krachten worden gemeten (de zgn. “strain gauges”) en voor temperatuursensoren met een temperatuurafhankeljke weerstand. Het deel van de brugschakeling buiten de sensor (“bridge completion”) kan worden ondergebracht in speciale signaal conditioneringskaarten in de RMDU (zie ook database no. 90121), maar als er veel van dit soort sensoren zijn, is het lonend om deze samen in een aparte kast te groeperen, zoals in deze Bridge Excitation Unit (BEU). De (analoge) gelijkspannings-uitgangssignalen van deze unit zijn efficiënt in de RMDU in te voeren en te digitaliseren. In de BEU werd per sensor een apart kaartje met de bridge completion schakeling opgenomen. Op één BEU konden maximaal 96 sensoren worden aangesloten.
Dit object is identiek aan database nr. 14900.

Certain types of sensors in flight test measurement systems are electrically part of a so-called bridge circuit. This increases the sensitivity of the measurement and decreases the dependency on voltage variations of the sensor’s power supply. Bridge circuits are used e.g. for sensors for measurement of forces (“strain gauges”) and for temperature sensors with a temperature dependent resistance. The part of the bridge circuit outside the sensor (“bridge completion”) can be accommodated in special signal conditioning cards in the RMDU (see also database no. 90121), but if there are many such sensors, it is profitable to install them together in a separate box, like this Bridge Excitation Unit (BEU). The (analog) DC output signals of this unit can be efficiently entered into the RMDU and digitized. Inside the BEU a separate board with the bridge completion circuit was installed for each sensor. A maximum of 96 sensors could be connected to one BEU.
This object is identical to database no. 14900.

-;  
 


9. Database nr.: 08471   =   Museumnummer: 0847-1    
DAU RMDU Calibration Analog Multiplexer / DAU RMDU Calibration Analog Multiplexer
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en door de RMDU ingevoegd in een digitale data output. Analoge data van een groot aantal sensoren werd daartoe omgezet naar een digitale waarde door de A/D converter van de RMDU (zie ook 07021). Het was daarom van groot belang om zeker te stellen dat de conversie, incl. de versterking van de ingangssignalen, goed en met maximale nauwkeurigheid werkte. Deze Calibration Analog Multiplexer (CAMX) genereerde daartoe intern in de RMDU voor iedere versterkingsfactor (1x – 1024x) calibratiespanningen, overeenkomende met +/- volle schaal en 0, die door de A/D converter werden omgezet naar een digitale waarde. Deze waarden werden opgenomen in de data cycle (zie ook database nr. 90121) van de RMDU en konden daardoor continu gemonitord worden.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and inserted by the RMDU into its digital data output. Analogue data from a large number of sensors were converted to a digital value by the A/D converter of the RMDU (see also database no. 07021). It was therefore of great importance to ensure that the conversion, including the amplification of the input signals, worked well and with maximum accuracy. For this purpose this Calibration Analog Multiplexer (CAMX) generated internally in the RMDU for each amplification factor (1x - 1024x) calibration voltages, corresponding to +/- full scale and 0, which were converted to a digital value by the A/D converter. These values were included in the data cycle (see also database no. 90121) of the RMDU and could therefore be continuously monitored.

-;  L=17cm, B=8cm, H=1cm ; 
 


10. Database nr.: 08781   =   Museumnummer: 0878-1    
DAU RMDU Flight Line Tester / DAU RMDU Flight Line Tester
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1981-01-01)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). De Flight Line Tester diende om de goede werking van de RMDU te kunnen testen op bitniveau. Hiertoe konden uit de datacycle van het seriële digitale uitgangssignaal van de RMDU 12-bits woorden worden geselecteerd en uitgelezen. De flight line tester werd gebruikt bij het testen van de configuratie van een nieuw systeem in het laboratorium en kon ook ingezet worden direct gekoppeld aan een in een vliegtuig ingebouwde meetsysteem. Voor de grote meetsystemen werd deze rol ook vervuld door het On Board Computersysteem dat meetwaarden bovendien in engineering units kon presenteren.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). The Flight Line Tester was used to test the proper functioning of the RMDU at bit level. For this purpose, 12-bit words could be selected and read from the data cycle of the serial digital output stream of the RMDU. The flight line tester was used to test the configuration of a new system in the laboratory and could also be used directly linked to a measurement system installed in an aircraft. For large measuring systems this role was also fulfilled by the On-Board Computer system, which was additionally able to present measured values in engineering units.

36.040.00.0300;  L=18cm, B=18cm, H=30cm ; 
 


11. Database nr.: 09181   =   Museumnummer: 0918-1    
RMDU junction box / RMDU junction box
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig (zie ook database nr. 90121). De verbindingen met de buitenwereld naar en van deze data acquisitie unit verliepen via high density connectoren met 55 contactpennen die weinig ruimte innamen. Hierop moesten vele signalen van verschillende bronnen worden aangesloten, die daarom dienden te worden gecombineerd c.q. van elkaar gesepareerd om op de high density connectoren te passen. Deze combinatie-/separatiefunctie was ondergebracht in deze Junction Box (JB) waarmee bereikt werd dat de kwetsbare high density connectors niet los gemaakt hoefden te worden, terwijl in- en uitgaande signalen toch zonder problemen konden worden af- en aangekoppeld. Ook diverse filter- en voedingsfuncties waren in de JB ondergebracht. De JB was een volledige NLR ontwikkeling en voegde flexibiliteit en modulariteit toe aan het MRVS systeemconcept. Middels een mechanisch interface (“spacer”) kon de JB bevestigd worden op een VASIR (het standaard instrumentatierek van het NLR).
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS (Measuring Recording and Processing System) system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). The connections with the outside world to and from this data acquisition unit were made through high density connectors with 55 contact pins that took up little space. Many signals from different sources had to be connected, which therefore had to be combined or separated from each other to match the pin availability of the high density connectors. This combination / separation function was housed in this Junction Box (JB), with the advantage that the vulnerable high density connectors did not have to be disconnected, while incoming and outgoing signals could still be connected and disconnected without problems. Various filter and power functions were also housed in the JB. The JB was completely developed by NLR. It added flexibility and modularity to the MRVS system concept. By means of a mechanical interface (“spacer”) the junction box could be mounted on a VASIR (NLR’s standard instrumentation rack).

-;  
 


12. Database nr.: 10910   =   Museumnummer: 1091    
Luchtlager 3-assige tafel / Air bearing for 3 axis table
Ruimtevaart -- (Bewegings)simulatoren           (ca. 1980)    [Schlumberger]
Bolvormig luchtlager (bol en schaal) voor testtafel met 3 wrijvingsloze graden van vrijheid
Spherical air bearing (ball and cup) for test table with three frictionless degrees of freedom.

Voor testtafel: zie Beeldbankfoto 00015.

 


13. Database nr.: 11210   =   Museumnummer: 1121    
Model Automatische waarnemer F28 / Model of automatic observer F28
Mensen -- Memorabilia           (1983)   
Demonstratiemodel van de automatische waarnemer zoals eerder gebruikt bij vliegproeven met de Fokker F28 en geschonken aan een medewerker bij zijn pensionering.
Demonstration model of the automatic observer as used previously during flight trial with the Fokker F28 and given to a staff member at his retirement.

Zie beeldbankfoto's 00336, 00586 en 00726

-;  
 


14. Database nr.: 12650   =   Museumnummer: 1265    
IRAS umbilicaltester / IRAS UmbilicalTesttool
Ruimtevaart -- Satellieten           (1984)    [NLR H. Keppel]
Apparaat om de umbilical (aansluiting van de satelliet aan de lanceertoren) te kunnen testen.
Device to test the umbilical connector between satellite and launch tower..

L=38cm, B=12cm, H=24cm ; 
 


15. Database nr.: 13191   =   Museumnummer: 1319-1    
RMDU PSFU junction box / RMDU PSFU junction box
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1981)    [NLR]
Een Pre Sample Filter Unit (PSFU, zie ook database nr. 90101) werd in het vliegtuig verbonden met het vliegproefmeetsysteem via deze “Junction Box” (PSFU-JB). De PSFU-JB was een NLR ontwikkeling en speciaal ontworpen om de aansluiting van de inkomende sensorsignalen op de PSFU en van de uitgaande PSFU signalen naar de data registratie apparatuur minder kwetsbaar te maken en goed toegankelijk voor onderhouds-, test- en configuratiewerkzaamheden. Middels een mechanisch interface (“spacer”) kon de junction box bevestigd worden op een VASIR (het standaard instrumentatierek van het NLR).
A Pre Sample Filter Unit (PSFU, see also database no. 90101) was in the aircraft connected to the flight test system via this “Junction Box” (PSFU-JB). The PSFU-JB was a NLR development and specially designed to make the connection of the incoming sensor signals to the PSFU and of the outgoing PSFU signals to the data recording equipment less vulnerable and easily accessible for maintenance, testing and configuration work. By means of a mechanical interface (“spacer”) the junction box could be mounted on a VASIR (NLR's standard instrumentation rack).

-;  
 


16. Database nr.: 13350   =   Museumnummer: 1335    
Avionica DME zend-ontvanger / Avionica DME Transmitter-Receiver
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982-12-31)    [TRT]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Hiertoe hoorde ook deze DME zender/ontvanger die gebruikt werd om na de vlucht de positie van het vliegtuig te bepalen (in een tijd dat GPS nog niet bestond!) door in de vlucht vrijwel gelijktijdig afstanden tot meerdere DME stations te bepalen. Op basis van dit idee werd later een apart systeem (MDP (Multi-DME Positioning)) ontwikkeld met nieuwe exemplaren van dit type DME zender/ontvanger dat bij vliegproeven met Fokker vliegtuigen als positiereferentie werd gebruikt en in real-time de positie kon bepalen. Zie ook database nr. 13730, 16091, 13371, 13960, 14101 en 03601.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This also included this DME transmitter/receiver that was used to determine post flight the position of the aircraft (at the time GPS did not yet exist!) by almost simultaneous interrogations in flight of several different DME stations. Based on this idea, a separate system (MDP (Multi-DME Positioning)) was developed later on with new versions of this type of DME transmitter/receiver that was used as position reference for flight tests with Fokker aircraft and could provide the aircraft positon in real time. See also database no. 13730, 16091, 13371, 13960, 14101 and 03601.

33.075.00.0036;  
 


17. Database nr.: 13371   =   Museumnummer: 1337-2    
Avionica DME zend-ontvanger / Avionica DME Transmitter-Receiver
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [King]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Hiertoe hoorde ook deze DME zender/ontvanger die gebruikt werd om na de vlucht de positie van het vliegtuig te bepalen (in een tijd dat GPS nog niet bestond!) door in de vlucht vrijwel gelijktijdig afstanden tot meerdere DME stations te bepalen. Op basis van dit idee werd later een apart systeem (MDP (Multi-DME Positioning)) ontwikkeld met nieuwe exemplaren van dit type DME zender/ontvanger dat bij vliegproeven met Fokker vliegtuigen als positiereferentie werd gebruikt en in real-time de positie kon bepalen. Zie ook database nr. 13730, 16091, 13350, 13960, 14101 en 03601.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This also included this DME transmitter/receiver that was used to determine post flight the position of the aircraft (at the time GPS did not yet exist!) by almost simultaneous interrogations in flight of several different DME stations. Based on this idea, a separate system (MDP (Multi-DME Positioning)) was developed later on with new versions of this type of DME transmitter/receiver that was used as position reference for flight tests with Fokker aircraft and could provide the aircraft positon in real time.. See also database no. 13730, 16091, 13350, 13960, 14101 and 03601.

33.075.00.0034;  
 


18. Database nr.: 14900   =   Museumnummer: 1490    
RMDU Bridge Excitation Unit / RMDU Bridge Excitation Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [Teledyne Syst]
Bepaalde typen sensoren in een vliegproefmeetsysteem worden elektrisch opgenomen in een zgn. brugschakeling. De meting wordt hierdoor gevoeliger en minder afhankelijk van spanningsvariaties in de sensorvoeding. Brugschakelingen worden o.a. gebruikt bij sensoren waarmee krachten worden gemeten (de zgn. “strain gauges”) en voor temperatuursensoren met een temperatuurafhankeljke weerstand. Het deel van de brugschakeling buiten de sensor (“bridge completion”) kan worden ondergebracht in speciale signaal conditioneringskaarten in de RMDU (zie ook database no. 90121), maar als er veel van dit soort sensoren zijn, is het lonend om deze samen in een aparte kast te groeperen, zoals in deze Bridge Excitation Unit (BEU). De (analoge) gelijkspannings-uitgangssignalen van deze unit zijn efficiënt in de RMDU in te voeren en te digitaliseren. In de BEU werd per sensor een apart kaartje met de bridge completion schakeling opgenomen. Op één BEU konden maximaal 96 sensoren worden aangesloten.
Dit object is identiek aan database nr. 08261.

Certain types of sensors in flight test measurement systems are electrically part of a so-called bridge circuit. This increases the sensitivity of the measurement and decreases the dependency on voltage variations of the sensor’s power supply. Bridge circuits are used e.g. for sensors for measurement of forces (“strain gauges”) and for temperature sensors with a temperature dependent resistance. The part of the bridge circuit outside the sensor (“bridge completion”) can be accommodated in special signal conditioning cards in the RMDU (see also database no. 90121), but if there are many such sensors, it is profitable to install them together in a separate box, like this Bridge Excitation Unit (BEU). The (analog) DC output signals of this unit can be efficiently entered into the RMDU and digitized. Inside the BEU a separate board with the bridge completion circuit was installed for each sensor. A maximum of 96 sensors could be connected to one BEU.
This object is identical to database no. 08261.

-;  
 


19. Database nr.: 14911   =   Museumnummer: 1491-1    
DAU RMDU DDMX-2 / DAU RMDU DDMX-2
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt ("geconditioneerd") om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze DDMX module was er één van en diende ertoe om discrete aan/uit schakelsignalen in de RMDU in te voeren en daar om te zetten in een logische "1" of "0". Er konden 24 signalen worden aangesloten op één module. Het omslagpunt lag vast en werd bepaald door vaste componenten op de kaart. Voorbeelden van dit soort signalen zijn de standen van schakelaars in het boordsysteem van het vliegtuig.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable ("conditioned") for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This DDMX module was one of them and serves to input discrete on/off switching signals into the RMDU and to convert them into a logical "1" or "0". Up to 24 signals could be connected to one module. The transition level was fixed and determined by components on the board. Examples of these types of signals are the positions of switches in the on-board system of the aircraft.

-;  L=17cm, B=8cm, H=1cm ; 
 


20. Database nr.: 14920   =   Museumnummer: 1492    
DAU RMDU Event Timer / DAU RMDU Event Timer
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze Event Timer Card (ETC) was er één van en diende om het tijdstip van een gebeurtenis nauwkeurig te kunnen bepalen uit de geregistreerde data. Op het moment dat een extern signaal een gebeurtenis aangaf, werd op de ETC module een timer gestopt, die was gaan lopen bij het begin van een nieuwe RMDU data cycle (zie ook database nr. 90121). Het tijdsverloop tussen het begin van de data cycle en het optreden van een gebeurtenis was daarmee uit de timerstand bekend. Deze werd uitgelezen en opgenomen in de data output van de RMDU. Bij de dataverwerking na de vlucht werd het tijdstip van het begin van iedere data cycle bepaald. Uit dit tijdstip en de geregistreerde timerstand kon het tijdstip van optreden van de gebeurtenis worden gereconstrueerd. Een ETC had vier ingangskanalen.
Een voorbeeld van het gebruik van de ETC was de detectie van het moment van doorsnijden van een nauwe radarbundel om de longitudinale positie van het vliegtuig bij start- en landingsmetingen te bepalen.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Event Timer Card (ETC) was one of them. It was used to be able to accurately determine the time of the occurrence of an event from the recorded data. The moment an external signal indicate an event, a timer on the ETC was stopped that started at the beginning of a new RMDU data cycle (see also database no. 90121). The time lapse between the start of the data cycle and the occurrence of an event was therefore known from the timer reading. This reading was then included in the data output of the RMDU. During post-flight data processing, the time-of-day of the start of each data cycle was determined. From this and the recorded timer reading the time-of-day of the occurrence of the event could be reconstructed. An ETC featured 4 input channels.
An example of its use was the detection of the moment of crossing of a narrow radar beam to determine the longitudinal position of the aircraft during take-off and landing measurements.

-;  
 


21. Database nr.: 14970   =   Museumnummer: 1497    
DAU RMDU PSFU Bem FP / DAU RMDU PSFU Bem FP
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [NLR]
De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waarmee vliegproeven werden uitgevoerd, waren in het algemeen niet zonder meer geschikt om rechtstreeks aan een A/D converter toe te voeren voor omzetting naar een digitale waarde. Het signaal diende eerst gefilterd of bewerkt te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar. Deze Bridge Excitation Module (BEM), ontwikkeld door het NLR, was daar één van. De module was bedoeld voor sensoren die om redenen van gevoeligheid en beperking van voedingsspanningsafhankelijkheid elektrisch werden opgenomen in een zgn. brugschakeling. Het vaste deel van zo’n brugschakeling bevond zich op deze BEM. De versterkingsfactor van het meetsignaal was instelbaar op het kaartje om het volle schaalbereik van de er na volgende A/D converter maximaal te benutten.
Dit soort modules werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s, zie ook database nr. 90101. De uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen signaal conditionering zie ook database nr. 15030, 15050 en 15060.

The electrical signals from the various sensors in the aircraft that was flight tested were generally not automatically suitable for direct application to an A/D converter for conversion to a digital value. The signal first had to be filtered or processed ("signal conditioning"). To this purpose different circuits were available, depending on the sensor signal type. This Bridge Excitation Module (BEM), developed by NLR, was one of them. The module was intended for sensors that were electrically included in a so-called bridge circuit for reasons of sensitivity and limitation of supply voltage dependence. The fixed part of such a bridge connection was on this BEM. The gain of the measurement signal was adjustable on the card to maximize the full scale range of the subsequent A/D converter.
Modules of this type were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs, see also database no. 90101). The outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other signal conditioning modules see database nr. 15030, 15050 and 15060.

-;  
 


22. Database nr.: 15000   =   Museumnummer: 1500    
DAU RMDU PSFU filter Bessel 10 Hz / DAU RMDU PSFU filter Bessel 10 Hz
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De frequentie-inhoud van analoge signalen dient vóór digitalisatie begrensd te worden om zgn. aliasing-fouten te voorkomen. Hiertoe wordt het sensorsignaal via een elektrisch laagdoorlaatfilter aan de A/D converter aangeboden. In het ideale geval is de afsnijcurve oneindig steil en is er geen fase verandering. In dat geval kan de digitalisatiefrequentie beperkt worden tot 2x de hoogste frequentie die vóórkomt in het te meten sensorsignaal. Deze eigenschappen zijn echter niet te bereiken met praktische elektrische filters. Het ongewenste gevolg van sub-optimale filtering is de noodzaak om de digitalisatie-frequentie te verhogen in een mate die afhangt van de eigenschappen van het filter. Het was dus van belang om zo goed mogelijke filters toe te passen, qua steilheid, maar ook wat betreft fasegedrag.
Dit 10 Hz, 4e orde Bessel filter ontwikkeld door Teledyne Controls was daar één van. Het had een vaste afsnijfrequentie en een instelbare gain (1x – 1024x).De versterkingsfactor werd zo gekozen dat het volle schaalbereik van de A/D converter maximaal werd benut.
De filters werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s), zie ook database nr. 90101. De gefilterde uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen zie ook database nr. 13185, 14990, 15010, 15020 en 16330.

The frequency content of analog signals must be limited before digitizing in order to prevent so-called aliasing errors. For this purpose the sensor signal is supplied to the A/D converter via an electrical low pass filter. Ideally, the cut-off curve is infinitely steep and there is no phase change. In that case the digitizing frequency can be limited to 2x the highest frequency in the sensor signal to be measured. These properties however cannot be achieved with practical electric filters. The unwanted result of sub-optimum filtering is the need for increasing the digitizing frequency to an extent depending on the properties of the filter. It therefore was important to use the best possible filters in terms of steepness and phase behaviour. This 10 Hz, 4th order Bessel filter developed by Teledyne Controls was one of those. It featured a fixed cut-off frequency and a selectable gain (1x-1024x). The actual gain was chosen for the filter output to match the full scale sensitivity of the A/D converter.
The filters were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs), see also database no. 90101. The filtered outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other models see also database no. 13185, 14990, 15010, 15020 and 16330.

-;  
 


23. Database nr.: 15020   =   Museumnummer: 1502    
DAU RMDU PSFU filter Butt 1 Hz / DAU RMDU PSFU Filter Butt 1 Hz
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1981)    [Teledyne Syst]
De frequentie-inhoud van analoge signalen dient vóór digitalisatie begrensd te worden om zgn. aliasing-fouten te voorkomen. Hiertoe wordt het sensorsignaal via een elektrisch laagdoorlaatfilter aan de A/D converter aangeboden. In het ideale geval is de afsnijcurve oneindig steil en is er geen fase verandering. In dat geval kan de digitalisatiefrequentie beperkt worden tot 2x de hoogste frequentie die vóórkomt in het te meten sensorsignaal. Deze eigenschappen zijn echter niet te bereiken met praktische elektrische filters. Het ongewenste gevolg van sub-optimale filtering is de noodzaak om de digitalisatie-frequentie te verhogen in een mate die afhangt van de eigenschappen van het filter. Het was dus van belang om zo goed mogelijke filters toe te passen, qua steilheid, maar ook wat betreft fasegedrag. Dit 1 Hz, 4e orde Butterworth filter, ontwikkeld door Teledyne Controls, was daar één van. Het had een vaste afsnijfrequentie en een instelbare gain (1x – 1024x). De versterkingsfactor werd zo gekozen dat het de volle schaalbereik van de A/D converter maximaal werd benut.
De filters werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s), zie ook database nr. 90101. De gefilterde uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen zie ook database nr. 13185, 14990, 15000, 15010 en 16330.

The frequency content of analog signals must be limited before digitizing in order to prevent so-called aliasing errors. For this purpose the sensor signal is supplied to the A/D converter via an electrical low pass filter. Ideally, the cut-off curve is infinitely steep and there is no phase change. In that case the digitizing frequency can be limited to 2x the highest frequency in the sensor signal to be measured. These properties however cannot be achieved with practical electric filters. The unwanted result of sub-optimum filtering is the need for increasing the digitizing frequency to an extent depending on the properties of the filter. It was therefore important to use the best possible filters in terms of steepness and phase behaviour. This 1 Hz, 4th order Butterworth filter developed by Teledyne Controls was one of those. It featured a fixed cut-off frequency and a selectable gain (1x-1024x) The actual gain was chosen for the filter output to match the full scale sensitivity of the A/D converter.
The filters were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs), see also database no. 90101. The filtered outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other models see also database no. 13185, 14990, 15000, 15010 and 16330.

-;  
 


24. Database nr.: 15030   =   Museumnummer: 1503    
DAU RMDU PSFU Freq. To Voltage Converter / DAU RMDU PSFU Freq. To Voltage Converter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [NLR]
De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waarmee vliegproeven werden uitgevoerd, waren in het algemeen niet zonder meer geschikt om rechtstreeks aan een A/D converter toe te voeren voor omzetting naar een digitale waarde. Het signaal diende eerst gefilterd of bewerkt te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar. Deze Frequentie-naar Spanning omzetter, ontwikkeld door het NLR, was daar één van. De module was bedoeld voor sensoren waarvan de afgegeven pulsfrequentie een maat was voor de te meten grootheid. Voorbeelden zijn de rotatiesnelheid van een generator of een sensor, die met een klein schoepenrad de stroomsnelheid in een brandstofleiding aangeeft. Het frequentiebereik van de schakeling was instelbaar. Een bereik van 0-2 kHz of 0-4 kHz was gebruikelijk. De maximale waarde van het uitgangssignaal kwam overeen met de volle schaal van de er na volgende A/D converter.
Dit soort modules werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s, zie ook database nr. 90101. De uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen signaal conditionering zie ook database nr. 14970, 15050 en 15060.

The electrical signals from the various sensors in the aircraft that was flight tested were generally not automatically suitable for direct application to an A/D converter for conversion to a digital value. The signal first had to be filtered or processed ("signal conditioning"). To this purpose different circuits were available, depending on the sensor signal type. This Frequency-to-Voltage converter board, developed by NLR, was one of them. The module was intended for sensors of which the pulse frequency of its output was a measure of the quantity to be measured. For example, the rotational speed of a generator or a sensor that indicates the flow speed in a fuel line with a small paddle wheel. The frequency range of the circuit was adjustable. A range of 0-2 kHz or 0-4 kHz was common. The maximum value of the output signal corresponded to the full scale of the subsequent A/D converter.
Modules of this type were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs, see also database no. 90101). The outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other signal conditioning modules see database no. 14970, 15050 and 15060.

-;  
 


25. Database nr.: 15050   =   Museumnummer: 1505    
DAU RMDU PSFU PSD 10 Hz / DAU RMDU PSFU PSD 10 Hz
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [NLR]
De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waarmee vliegproeven werden uitgevoerd, waren niet zonder meer geschikt om rechtstreeks aan de A/D converter in de RMDU toe te voeren voor omzetting naar een digitale waarde. Het signaal diende eerst bewerkt en gefilterd te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar. Deze signaal conditioneringskaart, de Phase Sensitive Demodulator (PSD), ontwikkeld door het NLR, was daar één van. De module was bedoeld voor het meten van signalen afkomstig van Lineair Variabele Differentiaal Transformators (LVDT) waarmee verplaatsingen kunnen worden gemeten. Deze geven een 400 Hz wisselspanning af die in fase (+) of in tegenfase (-) is t.o.v een referentie wisselspanning. De te meten verplaatsing is af te leiden uit de grootte van het signaal en het teken (+/-) van de fase vergelijking. De PSD module zet dit om in een proportioneel gelijkspanningssignaal dat geschikt is voor digitalisering. Bij deze PSD werd het uitgangssignaal nog gefilterd met een 10 Hz, 2e orde Butterworth laagdoorlaatfilter om de 400 Hz rimpel te onderdrukken en als anti-aliasing filter. Voorbeelden van parameters die zo gemeten werd werden zijn de verplaatsingen van de aandrijvingen van het hoogteroer en het stabilo van het vliegtuig. Dit 10 Hz filter is geschikter voor minder snel wijzigende verplaatsingen dan eenzelfde soort filter (zie ook database nr. 15060) met een 40 Hz afsnijfrequentie.
Dit soort modules werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s, zie ook database nr. 90101. De uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen signaal conditionering zie ook database nr. 14970, 15030 en 15060.

The electrical signals from the various sensors in the aircraft that was flight tested were generally not automatically suitable for direct application to an A/D converter for conversion to a digital value. The signal first had to be filtered or processed ("signal conditioning"). To this purpose different circuits were available, depending on the sensor signal type. This signal conditioning board, the Phase Sensitive Demodulator (PSD), developed by NLR, was one of them. The module was intended to measure signals from Linear Variable Differential Transformers (LVDT), suitable for measuring displacements. An LVDT produces a 400 Hz AC (Alternating Current) signal that is in phase (+) or in reverse phase (-) with respect to a reference AC voltage. The displacement to be measured can be derived from the magnitude of the signal and the sign (+/-) of the phase comparison. The PSD module converts this into a proportional DC signal that is suitable for digitizing. The output signal of this PSD was filtered with a 10 Hz, 2nd order Butterworth low pass filter to suppress the 400 Hz ripple. Examples of parameters that were measured in this way are the movements of the drives of the elevator and the stabilizer of the aircraft. This 10 Hz filter is more suitable for less fast changing displacements than the same kind of filter (see database no. 15060) with a 40 Hz cut-off frequency.
Modules of this type were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs, see also database no. 90101). The outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other signal conditioning modules see database no. 14970, 15030 and 15060.

-;  
 


26. Database nr.: 15090   =   Museumnummer: 1509    
DAU RMDU Scanivalve driver NLR / DAU RMDU Scanivalve Driver NLR
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1985)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze Scanivalve driver was een bijzondere, door het NLR ontwikkelde, module die geen data inlas, maar een sensor, nl. de Scanivalve, zodanig aanstuurde dat de verschillende, met dat device verbonden drukleidingen in een vaste volgorde na elkaar werden doorverbonden met één en dezelfde druksensor. De output van deze sensor werd vervolgens gesynchroniseerd met het schakelen van de scanivalve via een apart ingangskanaal door de RMDU ingelezen.
Een voorbeeld van de toepassing van een Scanivalve was de meting van de drukverdeling in de luchtinlaat van de motor van de Fokker 50.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Scanivalve driver was a special module, developed by NLR, that didn’t read in data, but controlled a sensor, the Scanivalve, in such a way to connect the pressure lines attached to the device one after the other in a fixed order to one and the same pressure sensor. The output of this sensor was then read in by the RMDU synchronized with the scanivalve switching via a separate input channel.
An example of the application of a Scanivalve was the measurement of the pressure distribution in the air inlet duct of the Fokker 50 engine.

-;  
 


27. Database nr.: 15111   =   Museumnummer: 1511-1    
DAU RMDU Synchro Digitaal Converter / DAU RMDU Synchro Digital Converter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1983)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze Synchro naar Digitaal Converter module was er één van en verzorgde de omzetting van synchro signalen naar een digitale 12- bits waarde die overgenomen kon worden in de digitale data output van de RMDU. Synchro’s zijn sensoren waarmee hoekverdraaiingen kunnen worden gemeten, bv. van de as van een roer van een vliegtuig. Een synchrosignaal is niet eenvoudig naar een digitale waarde om te zetten, reden waarom deze module maar 4 synchro’s aankon. De veelheid aan synchro’s in sommige MRVS meetsystemen heeft geleid tot een eigen NLR ontwikkeling, de Multi Synchro naar Digitaal Converter (MSDC), waarop louter synchro’s waren aangesloten en die een eigen digitale data stroom genereerde vergelijkbaar met die van een RMDU.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Synchro to Digital Converter module was one of them. It took care of the conversion of synchro signals to a digital 12-bit value that could be transferred to the digital data output of the RMDU. Synchros are sensors that can be used to measure angular displacements, such as the axis of the rudder of an aircraft. A synchro signal is not easy to convert to a digital value, for this reason this module could only handle 4 synchros. The multitude of synchros in some MRVS measurement systems has led to the NLR development of a Multi Synchro to Digital Converter (MSDC). Up to 48 synchros could be connected to a MSDC that generated its own digital data stream comparable to that of an RMDU.

-;  L=17cm, B=8cm, H=1cm ; 
 


28. Database nr.: 15120   =   Museumnummer: 1512    
DAU RMDU Tachometer-Generator Counter / DAU RMDU Tachometer-Generator Counter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze Tachometer Generator Counter (TGC) module was er één van. De module diende ervoor om het tijdsverloop te meten tussen de opeenvolgende pulsen van tachometers, die een signaal afgeven bij iedere omwenteling van een draaiend apparaat. Dit tijdsverloop werd bepaald door een teller op bv. 100 kHz. te laten lopen, die op commando van de RMDU besturing werd uitgelezen. Tijdens de dataprocessing van de geregistreerde gegevens kon dan uit de tellerstand de omwentelingssnelheid van het apparaat worden bepaald. Een TGC had 4 ingangskanalen.
Deze methode werd gebruikt voor relatief langzaam draaiende apparaten. Voor snellere werd de Frequentie-naar-Digitaal Converter (FDC) gebruikt (zie ook database nr. 14930).

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Tachometer Generator Counter (TGC) module was one of those. The module was used to measure the time lapse between the successive pulses of tachometers that emit a signal with every revolution of a rotating device. This time lapse was determined by a counter running at, for example, 100 kHz., which was read out at the command of the RMDU controller. During the data processing of the recorded data, the revolution speed of the device could then be determined from the counter reading. A TGC featured 4 input channels.
This method was used for relatively slow-running devices. For faster ones the Frequency-to-Digital Converter (FDC) was used (see also database no. 14930).

-;  
 


29. Database nr.: 15140   =   Museumnummer: 1514    
DAU RMDU Testlade Interface / DAU RMDU Testunit Interface
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Om de verschillende onderdelen van een RMDU los van elkaar in een testomgeving buiten het vliegtuig te kunnen beproeven stonden diverse hulpmiddelen ter beschikking. De testlade (dit object no. 15140) was daar één van. Voor meer RMDU testhulpmiddelen zie ook database nr. 14950, 15150, 15180, 17340 en 17970.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Various tools were available to test the different parts of an RMDU independently of each other in a test environment outside the aircraft. The test unit (this object no. 15140) was one of them. For more RMDU test tools see also database no. 14950, 15150, 15180, 17340 and 17970.

-;  
 


30. Database nr.: 15150   =   Museumnummer: 1515    
DAU RMDU Testlade Schakellade / DAU RMDU Testlunit Connection Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Om de verschillende onderdelen van een RMDU los van elkaar in een testomgeving buiten het vliegtuig te kunnen beproeven stonden diverse hulpmiddelen ter beschikking. De schakellade (dit object nr. 15150) was daar één van. Voor meer RMDU-testhulpmiddelen zie ook database nr. 14950, 15140, 15180, 17340 en 17970.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Various tools were available to test the different parts of an RMDU independently of each other in a test environment outside the aircraft. The connection unit (this object no. 15150) was one of them. For more RMDU test tools, see also database no. 14950, 15140, 15180, 17340 and 17970.

-;  
 


31. Database nr.: 15160   =   Museumnummer: 1516    
DAU RMDU thermokoppel koudelas / DAU RMDU thermocouple Cold Junction Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1983)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Tot de signalen die met de RMDU gemeten en geregistreerd werden, hoorden de zgn. thermokoppelspanningen. Een thermokoppel is een temperatuursensor voor het meten van hogere temperaturen (tot boven 1000 graden) die gebruik maakt van de eigenschap dat twee samengesmolten draden van verschillende metalen (de 'warme las') tussen de niet-verbonden uiteinden (de 'koude' kant, ook wel koude 'las' genoemd) een spanningsverschil (de thermokoppelspanning) opleveren, dat een maat is voor het temperatuurverschil tussen de beide lassen. Deze Thermocouple Cold Junction Unit (TCU, database nr. 15160) bevatte de koude lassen van 8 thermokoppels, had een grote warmtecapaciteit en daarmee een stabiele temperatuur. De thermokoppelspanningen werden vanuit de TCU naar de RMDU gevoerd en daar gemeten. Via een apart meetkanaal werd ook de temperatuur van de TCU (en daarmee van de koude lassen) door de RMDU bepaald. Uit de sommatie van de gemeten verschiltemperaturen en de TCU-temperatuur werden de werkelijke temperaturen in de betreffende meetpunten verkregen.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). The so-called thermocouple voltages were among the signals that were measured and recorded with the RMDU. A thermocouple is a temperature sensor for measuring higher temperatures (above 1000 degr. C.) that uses the property that two fused wires of different metals (the 'hot junction') between the unconnected ends (the 'cold' side, also called cold junction) produce a voltage difference (the thermocouple voltage) which is a measure of the temperature difference between the two junctions. This Thermocouple Cold Junction Unit (TCU, database no. 15160) contained the cold junctions of 8 thermocouples, had a large heat capacity and therefore a stable temperature. The thermocouple voltages were fed from the TCU into the RMDU and measured there. The temperature of the TCU (and therefore of the cold junctions) was also determined by the RMDU via a separate measuring channel. From the addition of the measured difference temperatures and the TCU temperature, the actual temperatures in the respective measuring points were obtained.

-;  
 


32. Database nr.: 15171   =   Museumnummer: 1517-1    
DAU RMDU thermokoppel koudelas / DAU RMDU thermokoppel Cold Junction Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1983)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Tot de signalen die met de RMDU gemeten en geregistreerd werden, hoorden de zgn. thermokoppelspanningen. Een thermokoppel is een temperatuursensor voor het meten van hogere temperaturen (tot boven 1000 graden) die gebruik maakt van de eigenschap dat twee samengesmolten draden van verschilende metalen (de 'warme las') tussen de niet-verbonden uiteinden (de 'koude' kant, ook wel koude 'las' genoemd) een spanningsverschil (de thermokoppelspanning) opleveren, dat een maat is voor het temperatuurverschil tussen de beide lassen. Deze Thermocouple Cold Junction Unit (TCU, database nr. 15170) bevatte de koude lassen van 16 thermokoppels, had een grote warmtecapaciteit en daarmee een stabiele temperatuur. De thermokoppelspanningen werden vanuit de TCU naar de RMDU gevoerd en daar gemeten. Via een apart meetkanaal werd ook de temperatuur van de TCU (en daarmee van de koude lassen) door de RMDU bepaald. Uit de sommatie van de gemeten verschiltemperaturen en de TCU-temperatuur werden de werkelijke temperaturen in de betreffende meetpunten verkregen.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). The so-called thermocouple voltages were among the signals that were measured and recorded with the RMDU. A thermocouple is a temperature sensor for measuring higher temperatures (above 1000 degr. C.) that uses the property that two fused wires of different metals (the 'hot junction') between the unconnected ends (the 'cold' side, also called cold junction) produce a voltage difference (the thermocouple voltage) which is a measure of the temperature difference between the two junctions. This Thermocouple Cold Junction Unit (TCU, database no. 15170) contained the cold junctions of 16 thermocouples, had a large heat capacity and therefore a stable temperature. The thermocouple voltages were fed from the TCU into the RMDU and measured there. The temperature of the TCU (and therefore of the cold junctions) was also determined by the RMDU via a separate measuring channel. From the addition of the measured difference temperatures and the TCU temperature, the actual temperatures in the respective measuring points were obtained.

-;  
 


33. Database nr.: 19220   =   Museumnummer: 1922    
CADISS: Compression and Decompression of Imaging Sensor Signals
Avionica -- Avionicasystemen           (1984)    [Hollandse Signaal (Philips)]
Onderzoeksmodel van processor, gebaseerd op de IRAS on-board computer, waarmee aan boord van ruimtevoertuigen datastromen, afkomstig van beeldvormende sensoren zoals camera’s, gecomprimeerd en gedecomprimeerd kunnen worden.
Research model of processor, based on IRAS on board computer, for compression and decompression of imaging sensor signals

 


34. Database nr.: 90101   =   Museumnummer: 0265-01    
DAU RMDU PSFU / DAU RMDU PSFU
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waren in het algemeen echter niet in een vorm die geschikt was voor rechtstreekse opname in de digitale datastroom van de RMDU. De sensor output diende eerst gefilterd of bewerkt te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar.
Afhankelijk van het aantal sensoren, hun type of locatie in het vliegtuig waren er diverse mogelijkheden om de elektronica voor de signaalconditionering te installeren. Ten eerste binnen de RMDU zelf met aparte signaal conditioneringskaarten, maar als er veel van dit soort signalen waren, was het lonend om de signaalconditionering te combineren in een aparte kast, zoals deze Pre Sample Filter Unit (PSFU). De geconditioneerde (analoge) uitgangssignalen van deze unit waren efficiënt in de RMDU in te voeren en verder te verwerken.
Voor voorbeelden van verschillende soorten PSFU signaal conditionering zie ook database nr. 15010, 13185, 14970, 15030, 15050, 15060, 14990, 16330, 15000 en 15020. Een aantal van deze schakelingen was afkomstig van de fabrikant van de PSFU en de RMDU, Teledyne Controls. Andere werden door het NLR ontwikkeld in samenwerking met Teledyne of op eigen NLR initiatief en vergrootten de flexibiliteit van de inzet van de PSFU.
Één PSFU kon filters bevatten voor maximaal 64 sensoren. Een PSFU werd in het vliegtuig ondergebracht in een PSFU Junction Box (zie ook database nr. 13191).

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977-1994. The electrical output from the different sensors in the aircraft in general were not suitable for direct incorporation into the digital output of the RMDU and had to be “conditioned” first by special signal conditioning electronics. To this purpose quite a number of different signal conditioning circuits were available.
Depending on the number of sensors, their type or location in the aircraft, various options existed for installing the signal conditioning electronics. Firstly within the RMDU itself using dedicated signal conditioning cards, but if there were many sensors it could become worthwhile to combine the signal conditioning in a separate cabinet, such as this Pre Sample Filter Unit (PSFU). The conditioned (analog) output from this unit could be efficiently entered into the RMDU and further processed.
Examples of different PSFU filters and other PSFU signal conditioning circuits are database no. 15010, 13185, 14970, 15030, 15050, 15060, 14990, 16330, 15000 en 15020. Some of these circuits were developed and produced by Teledyne Controls, the supplier of the PSFU and the RMDU. Others were developed by NLR in co-operation with Teledyne or on NLR’s own initiative to increase the flexibility of the usage of the PSFU.
One PSFU could contain filters for up to 64 sensors. A PSFU was accommodated in the aircraft in a PSFU Junction Box (see also database no. 13191).

-;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 20 juli 2023