Homepage SBEN Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Luchtvaartuigen   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden objecten : 79   (uit: 173)

Getoond wordt object : 1 t/m 42


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 42 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 01080  
Aanwijzer ampere / Indicator Ampere
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-04-13)   
Stroommeter. Vermoedelijk reserveonderdeel voor de meteo-set (zie ook database nr. 13990).
Electrical current meter. Probable spare part for the meteo set (see also database no. 13990)

-;  
 


2. Database nr.: 01662  
Gesleepte statische buis / Pressure-Tube Static
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1968-10-25)    [NLR]
Door het vliegtuig gesleepte drukbuis voor het meten van de statische druk.
Pressure tube trailed by an aicraft to measure the static pressure.

Zie Beeldbankfoto 00046 voor gebruiksdoel

42.015.35.0085;  
 


3. Database nr.: 01961  
Transducer tijdcodegenerator bedienkast / Transducer Time Code-Generator Datum Control Box
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1979-02-09)    [Datum Inc.]
Een tijdcodegenerator maakt een elektrisch signaal waarin de tijd van de dag met een resolutie van 1 milliseconde digitaal is gecodeerd. Dit signaal werd gelijktijdig met meetwaarden van het vliegproefmeetsysteem vastgelegd, zodat na de meting een tijdgrafiek van die meetwaarden kan worden gemaakt. Omdat voor meetgegevens van verschillende bronnen deze zelfde tijdbasis wordt gebruikt, kunnen de metingen onderling worden vergeleken, bijvoorbeeld snelheid tegen hoogte van het vliegtuig.
De hier getoonde control box werd gebruikt om op de tijdcodegenerator (zie ook database nr. 12351) de tijd en het dagnummer in te stellen. Het NLR gebruikte in het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) het eerste cijfer van de tijd echter niet om een dagnummer, maar om het zgn. metingnummer binnen een serie opeenvolgende metingen vast te leggen.
A time code generator creates an electrical signal in which the time-of-day is digitally coded with a resolution of 1 millisecond. This signal was recorded simultaneously with measurement values from the flight test measurement system, so that a time graph could be made of these measurement values. Because this same time base is used for data from different sources , the measurements can be compared with each other, e.g. speed vs. altitude of the aircraft.
The control box shown here was used to set time and day number on the time code generator (see also database no. 12351). In MRVS (Measuring, Recording and Processing System) NLR however did not use the first digit of the time to record a day number, but to record the so-called run number in a series of consecutive measurement runs.

42.090.10.0011;  
 


4. Database nr.: 02531  
Kolibrie ramjetmotor / Kolibrie ram jet engine
Luchtvaartuigen -- Helikopters              [Kromhout Motoren Fabriek in Amsterdam]
Dit is de Tj-5 ramjet motor van de productiestandaard H-3 van de Kolibrie helikopter. In de motor zorgen twee verstuivers voor een continue verbranding. Het zwaarbelaste beslag waarmee de motor hier rust op de houten constructie is de verbinding van de motor met het uiteinde van het rotorblad. De brandstof, petroleum, wordt via een buis in het rotorblad naar de motor gevoerd. Aan de linkerkant is de inlaat van de motor. De schuine vin aan de bovenzijde is een hulpvleugel en dient om aerodynamisch trillingen van de helikopter te verminderen. De vin verlengt als het ware de rotorbladen, waardoor het door deze motor geleverde extra vermogen kon worden gebruikt om de prestaties van de Kolibrie te verbeteren.
This is the Tj-5 ram jet engine of the production standard H-3 of the Kolibrie helicopter. In the engine two flame holders provide a continuous combustion. The engine is fitted to the wooden support with the heavily loaded lug which is the attachment of the engine to the rotor blade tip. The fuel is ordinary petroleum which is fed to the engine through a tube in the hollow rotor blade. The swept back fin on top of the engine reduces the aerodynamic helicopter vibrations. It is a sort of extension of each rotor blade, so that the extra engine power produced by this engine could be used to improve the helicopter performance.

Zie ook Museumobject 03060 en Beeldbankfoto's 20001 en 20002.

-;  
 


5. Database nr.: 03060  
Kolibrie Tj-5 ramjetmotor (met kleine pijlvleugel) / Kolibrie Tj-5 ramjet engine (with small swept wing)
Luchtvaartuigen -- Helikopters              [Kolibrie]
De motor rust aan de inlaatzijde op een horizontaal vlak; de uitlaatzijde wijst omhoog; de lip met twee gaten dient om de motor te bevestigen aan de tip van het rotorblad.
The engine inlet rests on a horizontal plane; the exhaust points upward; the lip with two holes connects the engine to the rotor blade tip.

Zie ook Museumobject 02531

-;  
 


6. Database nr.: 03601  
Aanwijzer DME / Indicator Dme
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [King]
Deze indicator hoort bij de DME-ontvanger (zie ook database nr. 13371) die gebruikt werd in het Multi DME Positioning systeem (MDP) dat ingezet werd als positiereferentiesysteem bij Fokker-vliegproeven.
This indicator belongs to the DME receiver (see also database no. 13371) that was used in the Multi DME Positioning system (MDP) used as a position reference system for Fokker flight tests.

-;  
 


7. Database nr.: 04022  
Aanwijzer brandstofverbruik Garwin dubbel / Indicator Fuel Flow Garwin
Luchtvaartuigen -- Laboratoriumvliegtuigen           (1964-01-23)    [Garwin]
Brandstofverbruik aanwijzer van de zuigermotoren in de Beechcraft QueenAir PH-NLR. Het verbruik van zowel de linker (L) als de rechter (R) motor wordt op één instrument getoond.
Fuel flow indicator of the piston engines of the Beechcraft QueenAir PH-NLR. The single instrument indicates the fuel flow of both the left and right engine (L and R needle).

42.050.20.0034;  
 


8. Database nr.: 05830  
Model VFW 614
Luchtvaartuigen -- Vliegtuigmodellen             
Dit is een showmodel van de VFW 614; een West-Duits ontwerp voor een klein passagiersvliegtuig (40-44 passagiers) van de Vereinigte Flugzeugwerke (VFW) ter vervanging van de Douglas DC-3. Een bijzonderheid was de plaatsing van de motoren boven de vleugel om het geluid van de motor naar de grond toe af te schermen. Fokker raakte al in 1966 bij dit project betrokken en door de fusie in 1969 werd het een gemeenschappelijk Duits-Nederlands project. Door tegenvallende verkopen, met name na het neerstorten van een prototype en de concurrentie met de Fokker F27 in hetzelfde marktsegment, werd het project in 1977 beëindigd. Het NLR was betrokken bij enkele beproevingsprojecten (zie Beeldbankfoto's 00383 en 00746).
This is a show model of the VFW 614; a West German design for a small passenger aircraft (40-44 passengers) of the Vereinigte Flugzeugwerke (VFW) to replace the Douglas DC-3. The quite remarkable position of the engine above the wing was chosen to shield the engine noise away from the ground. Already in 1966 Fokker was involved in this project and it became a joint project after the merger between Fokker and VFW in 1969. Due to a crash of one of the prototypes and the competition with the Fokker F27 in the same market segment, the project was terminated in 1977. NLR was involved in a number of test projects (see photos 00383 and 00746).

-;  
 


9. Database nr.: 06691  
Recorder cassette digitaal NLR / Recorder Cassette Digital Nlr
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1980-05-31)    [NLR]
Digitale meetgegevens van vliegproeven met luchtvaartuigen werden op tape vastgelegd. Deze tapes werden na de vlucht op de grond uitgelezen en ingevoerd in computers waarmee de vereiste berekeningen voor de betreffende vliegproef konden worden uitgevoerd. Er bestonden diverse typen recorders waarvan sommigen groot en zwaar waren. De opkomst van de cassette recorder voor muziekopname en –weergave leidde tot het idee om op basis daarvan een digitale recorder te ontwikkelen geschikt voor toepassing in ruimtelijk beperkte omgevingen voor metingen waarbij het om een beperkte hoeveelheid data ging. De meetgegevens werden in een vaste volgorde in blokken op de cassette tape geschreven. Het NLR heeft de behuizing en de besturingselektronica van deze recorder ontwikkeld. Daarbij moest ook voldaan worden aan eisen van temperatuur- en trillingsbestendigheid en aan de ongevoeligheid voor externe elektrische en magnetisch stoorsignalen. De recorder is voor metingen in helikopters en in de eigen NLR-laboratorium vliegtuigen ingezet.
Digital measurement data from flight tests with aircraft were recorded on tape. These tapes were read on the ground after the flight and entered into computers executing the required calculations for the relevant flight test run. There were various types of recorders, some of which were large and heavy. The emergence of the cassette recorder for music recording and playback led to the idea to develop a digital recorder based on the same concept, suitable for use in confined environments for measurements involving a limited amount of data. The measurement data were written in blocks in a fixed order on the cassette tape. NLR has developed the housing and control electronics of this recorder. The requirements for temperature and vibration resistance and the insensitivity to (“compatibility with”) external electrical and magnetic interference signals had also to be met. The recorder is used for measurements in helicopters and in NLR’s own research aircraft.

45.030.00.0148;  
 


10. Database nr.: 06780  
Camera Robot didaro unit / Camera Robot Didaro unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1978)    [NLR]
Het Robot systeem bestond uit een naar voren gerichte kleinbeeldfotocamera in de neus van een luchtvaartuig waarmee in een vaste frequentie van 2(?) keer per seconde een foto van de landingsbaan werd gemaakt. Uit de positie van de baanverlichtingslampen op de fotonegatieven kon, met enige hulpgegevens, de positie van het vliegtuig worden bepaald. Door deze posities in tijd achter elkaar te zetten werd de baan van het vliegtuig bij starts en landingen gemeten. Zo werden de start- en landingsprestaties bepaald. De tijdinformatie die daar ook voor nodig is werd afgeleid uit een in het beeld ingespiegeld tijdsignaal van een aantal digits. De elektronica voor de bediening van de Robot camera en voor het genereren van het tijdsignaal was ondergebracht in deze Didaro unit (Digitale data voor Robot). Ook de Nederlandse politie gebruikte de betrouwbare Robot camera's, nl. voor snelheidscontroles langs de autosnelwegen.
The Robot system consisted of a forward-facing 35 mm camera in the nose of an aircraft taking pictures of the runway at a fixed frequency of 2(?) times per second. The position of the aircraft could be determined from the position of the runway lights on the photo negatives with some additional auxiliary data. By placing these positions one after the other in time, the path of the aircraft was measured at take-offs and landings. That is how the start and landing performance was determined. The time information that is also required was derived from a time signal of a number of digits mirrored into the image. The electronics for the operation of the Robot camera and for generating the time signal were housed in this Didaro unit (Digital data for Robot). The Dutch police also used the reliable Robot cameras, notably for speed checking along motorways.

 


11. Database nr.: 07021  
RMDU Analog/digitaal processor / RMDU Analog/digitaal processor
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1981)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook boards die zorgden voor de digitalisering van de analoge ingangssignalen, zoals dit A/D conversie board. Het complete board bestond uit twee met elkaar verbonden printed circuit boards, waarvan de foto het board met het ingangscircuit laat zien. De feitelijke A/D converter bevond zich op het tweede board dat was aangesloten op de interne RMDU-bus. De analoge ingangssignalen, afkomstig van sensoren in het vliegtuig, werden afgetast door een multiplexer board (zie ook database nr. 07031) en over de interne bus voor A/D conversie aangeboden.
Het analoge signaal werd door de ingangstrap zodanig versterkt dat optimaal gebruik werd gemaakt van het volledige 12-bits bereik van de A/D converter, dat 10,24 Volt bedroeg. De versterkingsfactor kon in een aantal stappen worden ingesteld tussen 1x en 512x. afhankelijk van de grootte van het verwachte ingangssignaal. De volle schaal werd dan bereikt bij een input van 10,24, respectievelijk 0,02000 Volt. Voor de meeste ingangssignalen, zoals van druksensoren en van aftakkingen van de boordsystemen, voldeed 1x, voor temperatuursensoren opgenomen in een brugschakeling werden de hogere versterkingsfactoren gebruikt.
De bereikte nauwkeurigheid lag, mede door een aantal door het NLR toegepaste verbeteringen, in de orde van 0,1% van het meetbereik over het gehele operationele temperatuurgebied in de cabine van ca. 10 tot 40 °C.
Naast nauwkeurigheid was de conversiesnelheid van belang. Door een speciale dubbele uitvoering (‘ping-pong’) van de versterker werd de totale invoer- en conversietijd tot 8 μs beperkt. Hiermee was een maximale snelheid van 125.000 meetwaarden per seconde haalbaar.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This included boards like this one that took care of A/D conversion of the analog input signals. The complete board consisted of two inter connected printed circuit boards. The picture is showing the board with the input circuit. The actual A/D converter was on the second board that was also connected to the internal RMDU bus. The analog input signals from sensors in the aircraft were scanned by a multiplexer board (see also database no. 07031) and applied through the internal bus for A/D conversion.
The analog signal was first amplified by the input stage in such a way that optimum use was made of the full 12-bit range of the A/D converter, which was 10.24 Volts. The gain factor could be set in a number of steps between 1x and 512x, depending on the magnitude of the expected input signal. Full scale was then achieved with an input of 10.24 and 0.02000 Volts respectively. For most input signals, such as from pressure sensors and from on-board systems, a gain of 1 was sufficient, but for others, e.g. temperature sensors connected in a bridge circuit, higher gain factors had to be used.
To some extent due to a number of improvements applied by NLR the accuracy was in the order of 0.1% of the measuring range over the entire operating temperature range in the cabin from approximately 10 to 40 °C.
Besides the accuracy the conversion speed was important. Due to a special doubled version ("ping-pong") of the amplifier the total input and conversion time was as low as 8 μs. So a maximum speed of 125,000 readings per second (“word rate”) was achieved.

-;  L=17cm, B=8cm, H=3cm ; 
 


12. Database nr.: 07031  
RMDU Analog Multiplexer / RMDU Analog Multiplexer
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook boards die zorgden voor de aftasting van de analoge ingangssignalen zoals dit multiplexer board. Aan dit board werden maximaal 16 (?) externe analoge sensorsignalen aangeboden, die door het board werden gesampled en op een vaste geheugenlocatie gereed werden gezet voor overname via de interne RMDU-bus door het A/D converter board (zie ook database nr. 08280).
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This included boards that took care of scanning the analog input signals such as this multiplexer board. A maximum of 16 (?) external analog sensor signals were applied to this board for sampling and prepared on a fixed memory location for transfer via the internal RMDU bus to the A/D converter board (see also database no. 08280).

-;  L=17cm, B=8cm, H=1cm ; 
 


13. Database nr.: 07041  
RMDU Stand Alone Timing module / RMDU Stand Alone Timing module
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Hieronder ook de boards die voor de besturing zorgden. Dit Stand Alone Timing module (SAT-m, database nr. 07041) was het belangrijkste besturingsboard. De SAT-m bepaalde de samplefrequentie en samplevolgorde van de binnenkomende sensorsignalen. Door alle gedigitaliseerde data in 12-bits woorden achter elkaar in een seriële datastroom te zetten, ontstond een repeterend patroon van meetgegevens, de zgn. data cycle. Dit patroon werd bepaald door de inhoud van PROM's op de SAT-m. Om de data cycle te wijzigen moesten deze PROM's opnieuw worden geprogrammeerd. De geprogrammeerde totale “word rate” (= de frequentie waarmee de 12-bits data woorden via de seriële datastroom naar buiten worden gezonden) moet binnen de maximale word rate van de RMDU blijven. Een kristal op het SAT-m board bepaalde dat maximum (zie ook database nr. 16630).
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU, including the boards that provided the control functions. This Stand Alone Timing module (SAT-m, database no. 07041) was the most important control board. The SAT-m set the sampling frequency and sampling order of the incoming sensor signals. By inserting all digitized data in 12-bit words consecutively in a serial data stream, a repeating pattern of measurement data was generated, the so-called data cycle. This pattern was defined by the content of PROMs on the SAT-m. In order to change the data cycle these PROMs had to be reprogrammed. The total programmed word rate (= the repetition frequency of the 12-bit data words in the serial digital data output stream) should not exceed the maximum word rate of the RMDU. A crystal on the SAT-m board determined that maximum (see also database no. 16630).

-;  L=17cm, B=8cm, H=1cm ; 
 


14. Database nr.: 07301  
Recorder AR700 / Recorder Tape AR700 Deck
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1977-06-30)    [Ampex]
Deze magnetische tape recorder gebruikte 1 inch brede tape. De AR700 was een versie die speciaal ontworpen was om te kunnen gebruiken in omgevingen met een hoog trillingsniveau, lagere omgevingsdruk en een breed temperatuurbereik. Ook was veel aandacht gegeven aan de EMI (“Electro Magnetic Interference”) bestendigheid. Bijzonder was dat de beide reels zich boven elkaar bevonden, waardoor het oppervlak van de recorder werd beperkt. De recorderkoppen waren bedoeld voor het registreren van maximaal 14 parallelle sporen op de tape met op ieder spoor een seriële digitaal data stroom. Tape reels met lengten tot 7000 ft konden op de recorder worden opgespannen. Op de tape werd met een dichtheid tot 12,5 kbpi (kilo bits per inch) geregistreerd. De gebruikelijke snelheid was 15 ips (inch per seconde).
Het NLR gebruikte deze recorders in het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) zodanig dat de datastroom van iedere RMDU (zie ook database nr. 90121) of ander apparaat dat zelfstandig een dergelijke datastroom genereerde op een eigen seriëel spoor werd weggeschreven. De onderlinge tijdrelatie werd gewaarborgd door op één van de 14 sporen een tijdcodesignaal te registreren (zie ook database nr. 12351).
Op de foto is de recorder ingebouwd in een standaard NLR instrumentatierek.

This magnetic tape recorder used 1 inch wide tape. The AR700 was a version specially designed for use in environments with high vibration levels, lower ambient pressure and a wide temperature range. Much attention was also given to the EMI (Electro Magnetic Interference) compatibility. Special was the location, one above the other of the two tape reels, limiting the footprint of the recorder. The recorder heads were intended for recording a maximum of 14 parallel tracks on the tape with a serial digital data stream on each track. Tape reels with lengths of up to 7000 ft could be loaded on the recorder. The tape was recorded with a density of up to 12.5 kbpi (kilo bits per inch). The usual speed was 15 ips (inches per second).
NLR used these recorders in the MRVS (Measuring, Recording and Processing System) in such a way that the data stream of each RMDU (see also database no. 90121) or other device that independently generated such a data stream was written on its own track. The mutual time relationship was guaranteed by recording a time code signal on one of the 14 tracks (see also database no. 12351).
In the picture the recorder is built into an NLR standard instrumentation rack.

45.030.00.0131;  
 


15. Database nr.: 07991  
Transducer versnelling Donner10g / Transducer Acceleration/Vibration Donner 10g
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1968-10-24)    [Systron Donner]
Versnellingen zijn belangrijke meetgrootheden (“parameters”) bij vliegproeven. Ze zijn o.a. een maat voor de krachten die op vliegtuigconstructies uitgeoefend worden. Versnellingen worden gemeten met versnellingsmeters (“accelerometers” / "versnellingsopmemers"). Om een goed inzicht te krijgen in de totale kracht worden de versnellingen in drie, onderling loodrechte richtingen gemeten. Om verstoring van de metingen te voorkomen is de constructie waar de versnellingsmeters op gemonteerd zijn bijna niet vervormbaar. Dit object is zo’n samenstel van drie versnellingsmeters op de drie vlakken van een stabiel aluminium blok. Zij hebben ieder een meetbereik van 10g en leveren een elektrisch signaal dat een maat is voor de versnelling in hun richting.
Accelerations are important measurement parameters in flight tests. They are e.g. a measure of the forces exerted on aircraft structures. Accelerations are measured with accelerometers. To gain a good insight into the total force, the accelerations are measured in three mutually perpendicular directions. To prevent disturbance of the measurements, the structure on which the accelerometers are mounted is almost non-deformable. This object is such an assembly of three accelerometers on the three faces of a stable aluminum block. They each have a measuring range of 10 g and deliver an electrical signal that is a measure of the acceleration in their direction.

42.100.05.0123;  
 


16. Database nr.: 08021  
FDAU displayklein / FDAU Display NLR small
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-05-31)    [NLR]
Een FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is een apparaat waarmee analoge elektrische signalen van in het luchtvaartuig ingebouwde sensoren worden omgezet in een seriële digitale datastroom. In die datastroom heeft de meetwaarde van iedere sensor zijn eigen vaste plek. Op dit FDAU display kan zo'n plek worden geselecteerd en wordt de digitale meetwaarde van 12 bits op 4 digits octaal gepresenteerd.
An FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is a device that converts analog electrical signals from sensors built into the aircraft into a serial digital data stream. In that data stream, the measurement value from each sensor has its own fixed location. Such a location can be selected on this FDAU display and the digital measurement value of 12 bits is presented on 4 digits in octal format.

36.040.00.0129;  
 


17. Database nr.: 08040  
FDAU-kaart Frame count / FDAU-board Frame Counter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1977-02-28)    [NLR]
Een FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is een apparaat waarmee analoge elektrische signalen van in het luchtvaartuig ingebouwde sensoren worden omgezet in een seriële digitale datastroom. In die datastroom heeft een meetwaarde van iedere sensor zijn eigen vaste plek. Die plekken vormen bij elkaar een frame. Dat frame herhaalt zich steeds in de datastroom. Ieder volgend frame herbergt dus steeds nieuwe meetwaarden. Daarmee ligt hun onderlinge relatie vast, maar het kan handig zijn om ieder frame een eigen nummer te geven, zodat een soort tijdbasis ontstaat voor alle meetwaarden die dan als tijdseries kunnen worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt in het onderzoek waarvoor de vliegproef werd gedaan. Dit frame counter board, dat in een FDAU kan worden ingebouwd, zorgt daarvoor.
An FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is a device that converts analog electrical signals from sensors built into the aircraft into a serial digital data stream. In that data stream, a measurement value of each sensor has its own fixed location. These places together form a frame. That frame continuously repeats itself in the data stream. Each subsequent frame therefore always contains new measured values. This establishes their mutual relationship, but it can be useful to identify each frame with its own number, so that a kind of time base is created for all measured values that can then be stored as time series and be used in the research for which the flight test was executed. This frame counter board, which can be installed into an FDAU, takes care of that.

-;  
 


18. Database nr.: 08250  
Computer ROLM 1601 control panel / Computer Rolm1601 Control Panel
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-03-21)    [Rolm Corp.]
Omstreeks 1975 deed de digitale computer als deel van vliegproefmeetsystemen in luchtvaartuigen zijn intrede. Het waren doorontwikkelingen van op de commerciële civiele markt opgang makende “minicomputers” zoals de general purpose lijnen van Data General en DEC. De doorontwikkeling bestond uit het geschikt maken van de elektronische printed circuit boards en de computerbehuizing voor gebruik in de heel veel meer eisende omgevingsomstandigheden die in een vliegtuig voorkwamen. Te denken valt dan aan temperaturen, drukken, trillingen, krachten en elektromagnetische interferentie. De software besturingssystemen waren dezelfde als voor de oorspronkelijke computerlijnen beschikbaar waren. De eerste “airborne” computer die het NLR gebruikte was een ROLM 1601 computer. Deze bestond uit de kast met de standaard computerinterfaces, de processor en het ringkerngeheugen (4K 16-bits woorden) (zie database nr. 12920) en uit deze tweede kast (“Control Panel”) waarmee de computer bediend werd. Hiermee kon de computer gestart en uitgezet worden en kon ten behoeve van het fout zoeken (“debuggen”) de inhoud van geselecteerde geheugenadressen zichtbaar worden gemaakt.
Around 1975 the digital computer entered the scene as part of flight test systems. They were the result of extended development of "mini computers" such as the general purpose lines of Data General and DEC that were emerging on the commercial civil market. The extended development consisted of making the electronic printed circuit boards and the computer housing suitable for use in the much more demanding environmental conditions that occur in an aircraft. Examples are high and low temperatures, pressures, vibrations, forces and electromagnetic interference. The software operating systems were the same as available for the original computer types. The first airborne computer that NLR used was a ROLM 1601 computer. It consisted of a box with the standard computer interfaces, the processor and the ring core memory (4K 16-bit words) (see also database no. 12920) and of a second box (this Control Panel) to operate the computer. From this panel the computer could be started and turned off and the content of selected memory addresses could be displayed for debugging purposes.

36.040.00.0122;  
 


19. Database nr.: 08261  
RMDU Bridge excitation unit / RMDU Bridge excitation unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1985)    [Teledyne Syst]
Bepaalde typen sensoren in een vliegproefmeetsysteem worden elektrisch opgenomen in een zgn. brugschakeling. De meting wordt hierdoor gevoeliger en minder afhankelijk van spanningsvariaties in de sensorvoeding. Brugschakelingen worden o.a. gebruikt bij sensoren waarmee krachten worden gemeten (de zgn. “strain gauges”) en voor temperatuursensoren met een temperatuurafhankeljke weerstand. Het deel van de brugschakeling buiten de sensor (“bridge completion”) kan worden ondergebracht in speciale signaal conditioneringskaarten in de RMDU (zie ook database no. 90121), maar als er veel van dit soort sensoren zijn, is het lonend om deze samen in een aparte kast te groeperen, zoals in deze Bridge Excitation Unit (BEU). De (analoge) gelijkspannings-uitgangssignalen van deze unit zijn efficiënt in de RMDU in te voeren en te digitaliseren. In de BEU werd per sensor een apart kaartje met de bridge completion schakeling opgenomen. Op één BEU konden maximaal 96 sensoren worden aangesloten.
Dit object is identiek aan database nr. 14900.

Certain types of sensors in flight test measurement systems are electrically part of a so-called bridge circuit. This increases the sensitivity of the measurement and decreases the dependency on voltage variations of the sensor’s power supply. Bridge circuits are used e.g. for sensors for measurement of forces (“strain gauges”) and for temperature sensors with a temperature dependent resistance. The part of the bridge circuit outside the sensor (“bridge completion”) can be accommodated in special signal conditioning cards in the RMDU (see also database no. 90121), but if there are many such sensors, it is profitable to install them together in a separate box, like this Bridge Excitation Unit (BEU). The (analog) DC output signals of this unit can be efficiently entered into the RMDU and digitized. Inside the BEU a separate board with the bridge completion circuit was installed for each sensor. A maximum of 96 sensors could be connected to one BEU.
This object is identical to database no. 14900.

-;  
 


20. Database nr.: 08280  
RMDU 12bits A/D converter / RMDU 12bits A/D converter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-12-29)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook boards die zorgden voor de digitalisering van de analoge ingangssignalen zoals dit A/D converter board. Aan de ingang aangeboden signalen werden op commando van een SAT-m besturingsboard (zie ook database nr. 07041) omgezet in een 12-bits digitaal datawoord en op de interne bus gezet voor verdere processing. Deze versie van het board was een voorloper, die vooral voor familiarisatie-doeleinden is gebruikt. The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measurement system on board the aircraft under test (see database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This also includes boards like this one that took care of the analog to digital conversion of the analog input signals. Signals applied to its input were converted on command of the SAT-m control board (see also database no. 07041) into a 12-bit digital data word and sent to the internal bus for further processing. This version of the board was a precursor, used primarily for familiarization purposes.
36.040.00.0172;  
 


21. Database nr.: 08471  
RMDU Calibration Analog Multiplexer / RMDU Calibration Analog Multiplexer
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en door de RMDU ingevoegd in een digitale data output. Analoge data van een groot aantal sensoren werd daartoe omgezet naar een digitale waarde door de A/D converter van de RMDU (zie ook 07021). Het was daarom van groot belang om zeker te stellen dat de conversie, incl. de versterking van de ingangssignalen, goed en met maximale nauwkeurigheid werkte. Deze Calibration Analog Multiplexer (CAMX) genereerde daartoe intern in de RMDU voor iedere versterkingsfactor (1x – 1024x) calibratiespanningen, overeenkomende met +/- volle schaal en 0, die door de A/D converter werden omgezet naar een digitale waarde. Deze waarden werden opgenomen in de data cycle (zie ook database nr. 90121) van de RMDU en konden daardoor continu gemonitord worden.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and inserted by the RMDU into its digital data output. Analogue data from a large number of sensors were converted to a digital value by the A/D converter of the RMDU (see also database no. 07021). It was therefore of great importance to ensure that the conversion, including the amplification of the input signals, worked well and with maximum accuracy. For this purpose this Calibration Analog Multiplexer (CAMX) generated internally in the RMDU for each amplification factor (1x - 1024x) calibration voltages, corresponding to +/- full scale and 0, which were converted to a digital value by the A/D converter. These values were included in the data cycle (see also database no. 90121) of the RMDU and could therefore be continuously monitored.

-;  L=17cm, B=8cm, H=1cm ; 
 


22. Database nr.: 08781  
RMDU Flight Line Tester / RMDU Flight Line Tester
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1981-01-01)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). De Flight Line Tester diende om de goede werking van de RMDU te kunnen testen op bitniveau. Hiertoe konden uit de datacycle van het seriële digitale uitgangssignaal van de RMDU 12-bits woorden worden geselecteerd en uitgelezen. De flight line tester werd gebruikt bij het testen van de configuratie van een nieuw systeem in het laboratorium en kon ook ingezet worden direct gekoppeld aan een in een vliegtuig ingebouwde meetsysteem. Voor de grote meetsystemen werd deze rol ook vervuld door het On Board Computersysteem dat meetwaarden bovendien in engineering units kon presenteren.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). The Flight Line Tester was used to test the proper functioning of the RMDU at bit level. For this purpose, 12-bit words could be selected and read from the data cycle of the serial digital output stream of the RMDU. The flight line tester was used to test the configuration of a new system in the laboratory and could also be used directly linked to a measurement system installed in an aircraft. For large measuring systems this role was also fulfilled by the On-Board Computer system, which was additionally able to present measured values in engineering units.

36.040.00.0300;  L=18cm, B=18cm, H=30cm ; 
 


23. Database nr.: 09181  
RMDU junction box / RMDU junction box
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig (zie ook database nr. 90121). De verbindingen met de buitenwereld naar en van deze data acquisitie unit verliepen via high density connectoren met 55 contactpennen die weinig ruimte innamen. Hierop moesten vele signalen van verschillende bronnen worden aangesloten, die daarom dienden te worden gecombineerd c.q. van elkaar gesepareerd om op de high density connectoren te passen. Deze combinatie-/separatiefunctie was ondergebracht in deze Junction Box (JB) waarmee bereikt werd dat de kwetsbare high density connectors niet los gemaakt hoefden te worden, terwijl in- en uitgaande signalen toch zonder problemen konden worden af- en aangekoppeld. Ook diverse filter- en voedingsfuncties waren in de JB ondergebracht. De JB was een volledige NLR ontwikkeling en voegde flexibiliteit en modulariteit toe aan het MRVS systeemconcept. Middels een mechanisch interface (“spacer”) kon de JB bevestigd worden op een VASIR (het standaard instrumentatierek van het NLR).
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS (Measuring Recording and Processing System) system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). The connections with the outside world to and from this data acquisition unit were made through high density connectors with 55 contact pins that took up little space. Many signals from different sources had to be connected, which therefore had to be combined or separated from each other to match the pin availability of the high density connectors. This combination / separation function was housed in this Junction Box (JB), with the advantage that the vulnerable high density connectors did not have to be disconnected, while incoming and outgoing signals could still be connected and disconnected without problems. Various filter and power functions were also housed in the JB. The JB was completely developed by NLR. It added flexibility and modularity to the MRVS system concept. By means of a mechanical interface (“spacer”) the junction box could be mounted on a VASIR (NLR’s standard instrumentation rack).

-;  
 


24. Database nr.: 09950  
Transducer windrichtingThies / Transducer Wind-Direction Electr Thies
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-08-19)    [Thies]
Met deze windvaan werd de windrichting bepaald bij start- en landingsproeven, bij fly-over-noise metingen en bij vliegproeven t.b.v. helikopter-schip kwalificaties. Het elektrische meetsignaal werd ingevoerd in de meteoset (zie ook database nr. 13990).
With this wind vane the wind direction was determined during take-off and landing tests, during fly-over-noise tests and during flight tests for helicopter-ship qualifications. The electrical measurement signal was entered in the meteo set (see also database no. 13990).

42.050.15.0009;  
 


25. Database nr.: 10810  
Model van de eerste vluchtnabootser voor één vlieger voorzien van een hydraulisch bewegend platform / Model of the first flight simulator for one pilot equipped with a hydraulic moving platform
Luchtvaartuigen -- Vluchtnabootsers              [NLR]
Een model van de eerste vluchtnabootser voor één vlieger voorzien van een hydraulisch bewegend platform met vier graden van vrijheid (VMBS). In de ontwikkelingsfase van dit systeem is het model gemaakt om de werking te testen van het scharnier, dat tussen het bewegende platform en de aarde is bevestigd. Wat het echte bewegingsmechanisme (foto) uniek maakt, zijn de revolutionaire hydraulische ‘motoren’; deze zijn voorzien van hydrostatische lagers. De lagers van de poten maken gebruik van een isolerende laag olie voor een wrijvingsloze zuiger, waardoor plakken en "jitter" tot een te verwaarlozen niveau worden verlaagd. Deze techniek is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft.
A model of the first flight simulator for one pilot equipped with a hydraulic moving platform with four degrees of freedom (VMBS). During the development of this system the model is made in order to test the operation of the hinge between the moving platform and the earth. What makes the real life motion platform (photo) special is a revolutionary form of hydraulic actuators with hydrostatic bearings. These bearings use an insulating film of oil to create a frictionless piston that reduce sticking and "jitter" to imperceptible levels. This technique has been developed by the Delft University of Technology.

Voor de vluchtsnabootser zelf: zie Beeldbankfoto 00528.

-;  
 


26. Database nr.: 11190  
Aanwijzer koersselector / Indicator Navigation Course Selector
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-29)    [Collins]
Standaard vliegtuiginstrument waarop afwijkingen t.o.v een gewenst aanvliegpad worden getoond aan de piloot. Het instrument kan zowel laterale afwijkingen t.o.v. een ingestelde koers naar een VOR- baken of ILS- localizer tonen, als de verticale afwijking t.o.v. een ILS -glijpad. Ook nuttig als algemene informatie voor de vliegproefinstrumentie-specialist aan boord.
Standard aircraft cockpit instrument on which the deviation from a selected course is displayed to the pilot. The instrument can display lateral deviations with respect to a selected course to a VOR-station or ILS-localizer, but also the vertical deviation from an ILS-glidepath. Als useful as general information for the flight test instrumentation specialist on board.

33.075.00.0027;  
 


27. Database nr.: 11760  
Aanwijzer voltmeter / Indicator Voltage
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-04-13)   
Voltmeter. Vermoedelijk reserveonderdeel voor de meteo-set (zie ook database nr. 13990).
Voltage meter. Probable spare part for the meteo set (see also database no. 13990),

-;  
 


28. Database nr.: 12351  
Transducer tijdcodegenerator 9150 / Transducer Time Code-Generator Datum 9150 (+Mount.Tray)
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1979-12-13)    [Datum Inc.]
Een tijdcodegenerator maakt een elektrisch signaal waarin de tijd van de dag met een resolutie van 1 milliseconde digitaal is gecodeerd. Dit signaal werd gelijktijdig met meetwaarden van het vliegproefmeetsysteem vastgelegd, zodat een grafiek van die meetwaarden tegen de tijd kon worden gemaakt. Omdat voor meetgegevens van verschillende bronnen deze zelfde tijdbasis wordt gebruikt, kunnen de metingen onderling worden vergeleken, bijvoorbeeld snelheid tegen hoogte van het vliegtuig.
De hier getoonde tijdcodegenerator werd bediend met een control box (zie ook database nr. 01961) waarmee de tijd en het dagnummer werden ingesteld. Het NLR gebruikte in het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) het eerste cijfer van de tijd echter niet om een dagnummer, maar om het zgn. metingnummer binnen een serie opeenvolgende metingen vast te leggen.
Het seriële digitale uitgangssignaal van de tijdcodegenerator werd op één van de 14 parallelle sporen van een data recorder geregistreerd (zie ook database nr. 07301).

A time code generator creates an electrical signal in which the time-of-day is digitally coded with a resolution of 1 millisecond. This signal was recorded simultaneously with measurement values from the flight test measurement system, so that a time graph could be made of these measurement values. Because this same time base is used for data from different sources the measurements can be compared with each other, for example speed vs. altitude of the aircraft.
The time code generator shown here was controlled from a control box (see database no. 01961) to set the time and the day number. In MRVS (Measuring, Recording and Processing System) NLR however did not use the first digit of the time to record a day number, but to record the so-called run number in a series of consecutive measurement runs.
The serial digital output of the time code generator was recorded on one of the 14 parallel tracks of a data recorder (see also database no. 07301).

42.090.10.0013;  
 


29. Database nr.: 12850  
Cassette tension monitor / Tension monitor for cassette
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-11-25)    [ITC]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk. Dit object diende om de spanning van de tape te kunnen afstellen.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). This included the use of tape cassettes, running gear and heads from commercial civilian practice. This object was used to adjust the tension of the tape.

45.030.00.0110;  
 


30. Database nr.: 12920  
Computer ROLM 1601 Processor / Computer Rolm1601 Processor
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-03-21)    [Rolm Corp.]
Omstreeks 1975 deed de digitale computer als deel van vliegproefmeetsystemen in luchtvaartuigen zijn intrede. Het waren doorontwikkelingen van op de commerciële civiele markt opgang makende “minicomputers” zoals de general purpose lijnen van Data General en DEC. De doorontwikkeling bestond uit het geschikt maken van de elektronische printed circuit boards en de computerbehuizing voor gebruik in de heel veel meer eisende omgevingsomstandigheden die in een vliegtuig voorkwamen. Te denken valt dan aan temperaturen, drukken, trillingen, krachten en elektromagnetische interferentie. De software besturingssystemen waren dezelfde als voor de oorspronkelijke computerlijnen beschikbaar waren. De eerste “airborne” computer die het NLR gebruikte was een ROLM 1601 computer. Deze bestond uit deze kast met de standaard computerinterfaces, de processor en het ringkerngeheugen (4K 16-bits woorden) en uit een tweede kast (“Control Panel”) (zie ook database nr. 08250) waarmee de computer bediend werd. Hiermee kon de computer gestart en uitgezet worden en kon ten behoeve van het fout zoeken (“debuggen”) de inhoud van geselecteerde geheugenadressen zichtbaar worden gemaakt.
Around 1975 the digital computer entered the scene as part of flight test systems. They were the result of extended development of "mini computers" such as the general purpose lines of Data General and DEC that were emerging on the commercial civil market. The extended development consisted of making the electronic printed circuit boards and the computer housing suitable for use in the much more demanding environmental conditions that occur in an aircraft. Examples are high and low temperatures, pressures, vibrations, forces and electromagnetic interference. The software operating systems were the same as available for the original computer types. The first airborne computer that NLR used was a ROLM 1601 computer. It consisted of a box (this “Processor”) with the standard computer interfaces, the processor and the ring core memory (4K 16-bit words) and of a second box (the Control Panel, see also database no. 08250) to operate the computer. From this panel the computer could be started and turned off and the content of selected memory addresses could be displayed for debugging purposes.

36.040.00.0122;  
 


31. Database nr.: 13185  
RMDU PSFU filter butterworth / RMDU PSFU filter butterworth
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1987)    [NLR]
De frequentie-inhoud van analoge signalen dient vóór digitalisatie begrensd te worden om zgn. aliasing-fouten te voorkomen. Hiertoe wordt het sensorsignaal via een elektrisch laagdoorlaatfilter aan de A/D converter aangeboden. In het ideale geval is de afsnijcurve oneindig steil en is er geen fase verandering. In dat geval kan de digitalisatiefrequentie beperkt worden tot 2x de hoogste frequentie die vóórkomt in het te meten sensorsignaal. Deze eigenschappen zijn echter niet te bereiken met praktische elektrische filters. Het ongewenste gevolg van sub-optimale filtering is de noodzaak om de digitalisatie-frequentie te verhogen in een mate die afhangt van de eigenschappen van het filter. Het was dus van belang om zo goed mogelijke filters toe te passen, qua steilheid, maar ook wat betreft fasegedrag.
Dit 4e orde Butterworth filter, ontwikkeld door het NLR, was daar één van. Het had een aanpasbare afsnijfrequentie en een instelbare versterkingsfactor (1x – 2048x). De versterkingsfactor werd zo ingesteld dat het volle schaalbereik van de A/D converter maximaal werd benut.
De filters werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s), zie ook database nr. 90101. De gefilterde uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen zie ook database nr. 14990, 15000, 15010, 15020 en 16330.

The frequency content of analog signals must be limited before digitizing in order to prevent so-called aliasing errors. For this purpose the sensor signal is supplied to the A/D converter via an electrical low pass filter. Ideally, the cut-off curve is infinitely steep and there is no phase change. In that case the digitizing frequency can be limited to 2x the highest frequency in the sensor signal to be measured. These properties however cannot be achieved with practical electric filters. The unwanted result of sub-optimum filtering is the need for increasing the digitizing frequency to an extent depending on the properties of the filter. It was therefore important to use the best possible filters in terms of steepness and phase behaviour. This 4th order Butterworth filter developed by NLR was one of those. It featured an adjustable cut-off frequency and a selectable gain (1x – 2048x). The actual gain was chosen for the filter output to match the full scale sensitivity of the A/D converter.
The filters were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs), see also database no. 90101. The filtered outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other models see also database no. 14990, 15000, 15010, 15020 and 16330.

-;  
 


32. Database nr.: 13191  
RMDU PSFU junction box / RMDU PSFU junction box
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1981)    [NLR]
Een Pre Sample Filter Unit (PSFU, zie ook database nr. 90101) werd in het vliegtuig verbonden met het vliegproefmeetsysteem via deze “Junction Box” (PSFU-JB). De PSFU-JB was een NLR ontwikkeling en speciaal ontworpen om de aansluiting van de inkomende sensorsignalen op de PSFU en van de uitgaande PSFU signalen naar de data registratie apparatuur minder kwetsbaar te maken en goed toegankelijk voor onderhouds-, test- en configuratiewerkzaamheden. Middels een mechanisch interface (“spacer”) kon de junction box bevestigd worden op een VASIR (het standaard instrumentatierek van het NLR).
A Pre Sample Filter Unit (PSFU, see also database no. 90101) was in the aircraft connected to the flight test system via this “Junction Box” (PSFU-JB). The PSFU-JB was a NLR development and specially designed to make the connection of the incoming sensor signals to the PSFU and of the outgoing PSFU signals to the data recording equipment less vulnerable and easily accessible for maintenance, testing and configuration work. By means of a mechanical interface (“spacer”) the junction box could be mounted on a VASIR (NLR's standard instrumentation rack).

-;  
 


33. Database nr.: 13350  
DME zend-ontvanger / DME Transmitter-Receiver
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1982-12-31)    [TRT]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Hiertoe hoorde ook deze DME zender/ontvanger die gebruikt werd om na de vlucht de positie van het vliegtuig te bepalen (in een tijd dat GPS nog niet bestond!) door in de vlucht vrijwel gelijktijdig afstanden tot meerdere DME stations te bepalen. Op basis van dit idee werd later een apart systeem (MDP (Multi-DME Positioning)) ontwikkeld met nieuwe exemplaren van dit type DME zender/ontvanger dat bij vliegproeven met Fokker vliegtuigen als positiereferentie werd gebruikt en in real-time de positie kon bepalen. Zie ook database nr. 13730, 16091, 13371, 13960, 14101 en 03601.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This also included this DME transmitter/receiver that was used to determine post flight the position of the aircraft (at the time GPS did not yet exist!) by almost simultaneous interrogations in flight of several different DME stations. Based on this idea, a separate system (MDP (Multi-DME Positioning)) was developed later on with new versions of this type of DME transmitter/receiver that was used as position reference for flight tests with Fokker aircraft and could provide the aircraft positon in real time. See also database no. 13730, 16091, 13371, 13960, 14101 and 03601.

33.075.00.0036;  
 


34. Database nr.: 13371  
DME zend-ontvanger / DME Transmitter-Receiver
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1984)    [King]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Hiertoe hoorde ook deze DME zender/ontvanger die gebruikt werd om na de vlucht de positie van het vliegtuig te bepalen (in een tijd dat GPS nog niet bestond!) door in de vlucht vrijwel gelijktijdig afstanden tot meerdere DME stations te bepalen. Op basis van dit idee werd later een apart systeem (MDP (Multi-DME Positioning)) ontwikkeld met nieuwe exemplaren van dit type DME zender/ontvanger dat bij vliegproeven met Fokker vliegtuigen als positiereferentie werd gebruikt en in real-time de positie kon bepalen. Zie ook database nr. 13730, 16091, 13350, 13960, 14101 en 03601.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This also included this DME transmitter/receiver that was used to determine post flight the position of the aircraft (at the time GPS did not yet exist!) by almost simultaneous interrogations in flight of several different DME stations. Based on this idea, a separate system (MDP (Multi-DME Positioning)) was developed later on with new versions of this type of DME transmitter/receiver that was used as position reference for flight tests with Fokker aircraft and could provide the aircraft positon in real time.. See also database no. 13730, 16091, 13350, 13960, 14101 and 03601.

33.075.00.0034;  
 


35. Database nr.: 13730  
ILS ontvanger / Receiver ILS
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-01)    [Bendix]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Deze ILS-ontvanger is daar één van. Zie ook database nr. 16091, 13350, 13371, 13960 en 14101.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This ILS receiver is one of them. See also database no. 16091, 13350, 13371, 13960 and 14101.

33.075.00.0029;  
 


36. Database nr.: 13960  
Marker Beacon ontvanger / Receiver Marker Beacon
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-01)    [Bendix]
Marker Beacon ontvanger / Receiver Marker Beacon
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Deze Marker Beacon ontvanger is daar één van. Zie ook database nr. 13730, 16091, 13350, 13371 en 14101.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This Marker Beacon receiver is one of them. See also database no. 13730, 16091, 13350, 13371 and 14101.

33.075.00.0028;  
 


37. Database nr.: 13990  
Meteoset / Portable Meteo Set
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-15)    [NLR]
Op deze meteo-set werden richting en snelheid van de wind op de grond getoond en vastgelegd. Ook de tijd werd geregistreerd. Verder hoorde er een meetmast bij (5 of 10 meter hoog) en sensoren voor het meten van richting (zie ook database nr. 09950) en snelheid van de wind. Dit soort metingen was nodig tijdens start- en landingsmetingen met vliegtuigen en bij vliegproeven met helikopters, o.a. t.b.v. het bepalen van de limieten voor operaties aan boord van marineschepen.
The direction and speed of the wind on the ground were displayed and recorded by this meteo set. The time-of-day was recorded too. It also included a measuring mast (5 or 10 meters high) and sensors for measuring direction (see also database no. 09950) and wind speed. Such measurements were required during take-off and landing measurements with aircraft and during flight tests with helicopters, a.o. to determine the limitations for operations on board navy ships.

42.065.15.0105;  
 


38. Database nr.: 14030  
RMDU Mini Conditioner Unit / RMDU Mini Conditioner Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1986)    [NLR]
In de Pre Sample Filter Unit (PSFU (zie ook database nr. 90101) konden signaalconditioneringsmodules worden geïnstalleerd die de signalen van de verschillende typen sensoren geschikt maakten voor invoering in de RMDU (zie ook database nr. 90121). Indien er echter zeer weinig ruimte beschikbaar was, kon deze kleine Mini Conditioner Unit gebruikt worden om de signaal conditionering voor één kanaal in onder te brengen. Hierbij kon geput worden uit dezelfde modules als voor de PSFU beschikbaar waren.
In the Pre Sample Filter Unit (PSFU (see database no. 90101) signal conditioning modules could be installed that made the signals from the different types of sensors suitable for transfer to the RMDU (see database no. 90121), but if very little space was available, this small Mini Conditioner Unit could be used to house the signal conditioning for one channel, using the same modules that were available for the PSFU.

-;  
 


39. Database nr.: 14101  
NAV control unit / NAV control unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-01)    [Collins]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Deze control unit behoort daarbij en dient om de navigatie ontvangers in het vliegtuig te kunnen bedienen. Zie ook database nr. 13730, 16091, 13350, 13371 en 13960.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This control unit is part of this and serves to control the navigation receivers in the aircraft. See also database no. 13730, 16091, 13350, 13371 and 13960.

33.075.00.0024;  
 


40. Database nr.: 14170  
Klein gedeelte van maquette van zichtsysteem van vluchtnabootser / Small part of diorama of flight simulator visual system
Luchtvaartuigen -- Vluchtnabootsers           (1976)    [Singer Link-Miles]
Een klein gedeelte van de maquette van het zichtsysteem van Singer Link-Miles (Mark V), dat in 1976 als onderdeel van de VMBS in gebruik is genomen. De maquette representeert een willekeurig landschap van ongeveer 24x9 km en de schaal ervan is 1:2000. Op de foto is niet zichtbaar, dat de maquette wordt 'bekeken' door een tv-camera. Deze wordt naar gelang de virtuele positie van het vliegtuig over de maquette bewogen. Het camerabeeld wordt weergegeven op een monitor, die via een collimator (spiegelsysteem voor het verkrijgen van een evenwijdige lichtbundel) zichtbaar is voor de vlieger. Dit systeem blijkt zo’n goed uitzichtbeeld te generen, dat het pas in 1998 (ver in het digitale tijdperk) buiten gebruik is gesteld.
A small part of the diorama of the Singer Link-Miles visual system (Mark V), which was put into operation as part of the VMBS in 1976. The diorama, scaled at 2000:1, represents an arbitrary area of some 13x5 nautical miles. In above picture is not visible, that it is 'watched' by a TV camera. The movement of which is depending on the virtual position of the aircraft. The camera image is displayed on a monitor, which is visible to the pilot via a collimator (mirror system for obtaining a parallel beam of light). This system appears to generate such a good outside view, that it only was decommissioned in 1998 (well into the digital age).

Zie ook Beeldbankfoto 00529, carrousel foto's 2 en 3, voor de gehele maquette.

48.045.00.0011 (onderdeel van);  L=244cm, B=122cm ; 
 


41. Database nr.: 14670  
Recorder koppen alignment set / Test-tool for Tape Recorder Heads Alignment Tool
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975)    [Philips]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk. Dit object diende om de magnetische schrijf– en leeskoppen te kunnen afstellen.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). Tape cassettes, running gear and heads from commercial civil practice were used. The set was used to adjust the magnetic recording and playback heads.

45.030.00.;  
 


42. Database nr.: 14710  
Recorder cassette tester / Recorder Cassette Tester
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-11-25)    [ITC]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). This included the use of tape cassettes, running gear and heads from commercial civil practice.

45.030.00.0110;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 42 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 14 februari 2023