Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1975-1980     

Aantal gevonden objecten : 33   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00470   =   Museumnummer: 0047    
ANS zondetector / ANS Sun Detector
Ruimtevaart -- Satellieten           (ca. 1974)   
Zonnesensor van ANS satelliet voor bepaling van de stand t.o.v de zon
Sun sensor of ANS satellite to determine the attitude w.r.t. the sun

 


2. Database nr.: 00500   =   Museumnummer: 0050    
Model platform
Ruimtevaart -- Satellieten           (ca. 1975)    [NLR]
Enkelassig gyroscoop platform voor studie van standregeling van raketten
-;  
 


3. Database nr.: 01080   =   Museumnummer: 0108    
Aanwijzer ampere / Indicator Ampere
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-04-13)   
Stroommeter. Vermoedelijk reserveonderdeel voor de meteo-set (zie ook database nr. 13990).
Electrical current meter. Probable spare part for the meteo set (see also database no. 13990)

-;  
 


4. Database nr.: 01961   =   Museumnummer: 0196-1    
Transducer tijdcodegenerator bedienkast / Transducer Time Code-Generator Datum Control Box
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1979-02-09)    [Datum Inc.]
Een tijdcodegenerator maakt een elektrisch signaal waarin de tijd van de dag met een resolutie van 1 milliseconde digitaal is gecodeerd. Dit signaal werd gelijktijdig met meetwaarden van het vliegproefmeetsysteem vastgelegd, zodat na de meting een tijdgrafiek van die meetwaarden kan worden gemaakt. Omdat voor meetgegevens van verschillende bronnen deze zelfde tijdbasis wordt gebruikt, kunnen de metingen onderling worden vergeleken, bijvoorbeeld snelheid tegen hoogte van het vliegtuig.
De hier getoonde control box werd gebruikt om op de tijdcodegenerator (zie ook database nr. 12351) de tijd en het dagnummer in te stellen. Het NLR gebruikte in het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) het eerste cijfer van de tijd echter niet om een dagnummer, maar om het zgn. metingnummer binnen een serie opeenvolgende metingen vast te leggen.
A time code generator creates an electrical signal in which the time-of-day is digitally coded with a resolution of 1 millisecond. This signal was recorded simultaneously with measurement values from the flight test measurement system, so that a time graph could be made of these measurement values. Because this same time base is used for data from different sources , the measurements can be compared with each other, e.g. speed vs. altitude of the aircraft.
The control box shown here was used to set time and day number on the time code generator (see also database no. 12351). In MRVS (Measuring, Recording and Processing System) NLR however did not use the first digit of the time to record a day number, but to record the so-called run number in a series of consecutive measurement runs.

42.090.10.0011;  
 


5. Database nr.: 02850   =   Museumnummer: 0285    
Model ANS satelliet / Model ANS Satellite
Ruimtevaart -- Satellieten           (ca. 1974)   
Bureaumodel van Astronomische Nederlandse Satelliet
Display model of Astronomical Netherlands Satellite
NLR ontwikkelt en test de computerprogramma’s o.a. voor de grondoperaties (uitgevoerd door NLR) en de programma’s t.b.v. de werking van de On-Board Computer van ANS

-;  L=17cm, B=14cm, H=7.5cm ; 
 


6. Database nr.: 03360   =   Museumnummer: 0336    
Ponskaartlezer Digital / Punched Card Reader Digital
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1975-01-01)    [Digital Equipment Corp]
Ponskaartlezer voor koppeling aan Digital computers.
Punched card reader for connection to Digital computers.

Zie ook objecten 00110 en 05730 voor ponsmachines.

36.060.00.0033;  
 


7. Database nr.: 05020   =   Museumnummer: 0502    
Windtunnelmodel HST Ariane 1 raket met starttoren
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1975)    [NLR]
Windtunnelmodel voor HST met lage (wind)snelheden in dwarsrichting.
Het NLR is van 1966-1973 voor ELDO en daarna ESA, de coördinerende autoriteit voor alle aerodynamisch onderzoek. Dit betreft windbelasting op de draagraket in de lanceertoren en de hoge belastingen tijdens de vlucht.

Model of Ariane launcher for low speed measurements in side directions in the high speed wind tunnel (HST) for high Reynolds numbers. NLR are between 1966 and 1973 for ELDO and later for ESA the coordinating authority for all aerodynamic research.

Zie ook beeldbankfoto 00130.

L=54cm, B=54cm, H=23cm (Voet); L=23cm, B=20cm, H=157cm (Toren); H=172cm, M=28cm (Raket); 
 


8. Database nr.: 06691   =   Museumnummer: 0669-1    
Recorder cassette digitaal NLR / Recorder Cassette Digital Nlr
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1980-05-31)    [NLR]
Digitale meetgegevens van vliegproeven met luchtvaartuigen werden op tape vastgelegd. Deze tapes werden na de vlucht op de grond uitgelezen en ingevoerd in computers waarmee de vereiste berekeningen voor de betreffende vliegproef konden worden uitgevoerd. Er bestonden diverse typen recorders waarvan sommigen groot en zwaar waren. De opkomst van de cassette recorder voor muziekopname en –weergave leidde tot het idee om op basis daarvan een digitale recorder te ontwikkelen geschikt voor toepassing in ruimtelijk beperkte omgevingen voor metingen waarbij het om een beperkte hoeveelheid data ging. De meetgegevens werden in een vaste volgorde in blokken op de cassette tape geschreven. Het NLR heeft de behuizing en de besturingselektronica van deze recorder ontwikkeld. Daarbij moest ook voldaan worden aan eisen van temperatuur- en trillingsbestendigheid en aan de ongevoeligheid voor externe elektrische en magnetisch stoorsignalen. De recorder is voor metingen in helikopters en in de eigen NLR-laboratorium vliegtuigen ingezet.
Digital measurement data from flight tests with aircraft were recorded on tape. These tapes were read on the ground after the flight and entered into computers executing the required calculations for the relevant flight test run. There were various types of recorders, some of which were large and heavy. The emergence of the cassette recorder for music recording and playback led to the idea to develop a digital recorder based on the same concept, suitable for use in confined environments for measurements involving a limited amount of data. The measurement data were written in blocks in a fixed order on the cassette tape. NLR has developed the housing and control electronics of this recorder. The requirements for temperature and vibration resistance and the insensitivity to (“compatibility with”) external electrical and magnetic interference signals had also to be met. The recorder is used for measurements in helicopters and in NLR’s own research aircraft.

45.030.00.0148;  
 


9. Database nr.: 06780   =   Museumnummer: 0678    
Camera Robot didaro unit / Camera Robot Didaro unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1978)    [NLR]
Het Robot systeem bestond uit een naar voren gerichte kleinbeeldfotocamera in de neus van een luchtvaartuig waarmee in een vaste frequentie van 2(?) keer per seconde een foto van de landingsbaan werd gemaakt. Uit de positie van de baanverlichtingslampen op de fotonegatieven kon, met enige hulpgegevens, de positie van het vliegtuig worden bepaald. Door deze posities in tijd achter elkaar te zetten werd de baan van het vliegtuig bij starts en landingen gemeten. Zo werden de start- en landingsprestaties bepaald. De tijdinformatie die daar ook voor nodig is werd afgeleid uit een in het beeld ingespiegeld tijdsignaal van een aantal digits. De elektronica voor de bediening van de Robot camera en voor het genereren van het tijdsignaal was ondergebracht in deze Didaro unit (Digitale data voor Robot). Ook de Nederlandse politie gebruikte de betrouwbare Robot camera's, nl. voor snelheidscontroles langs de autosnelwegen.
The Robot system consisted of a forward-facing 35 mm camera in the nose of an aircraft taking pictures of the runway at a fixed frequency of 2(?) times per second. The position of the aircraft could be determined from the position of the runway lights on the photo negatives with some additional auxiliary data. By placing these positions one after the other in time, the path of the aircraft was measured at take-offs and landings. That is how the start and landing performance was determined. The time information that is also required was derived from a time signal of a number of digits mirrored into the image. The electronics for the operation of the Robot camera and for generating the time signal were housed in this Didaro unit (Digital data for Robot). The Dutch police also used the reliable Robot cameras, notably for speed checking along motorways.

 


10. Database nr.: 07301   =   Museumnummer: 0730-1    
Recorder tape AR700 / Recorder Tape AR700 Deck
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1977-06-30)    [Ampex]
Deze magnetische tape recorder gebruikte 1 inch brede tape. De AR700 was een versie die speciaal ontworpen was om te kunnen gebruiken in omgevingen met een hoog trillingsniveau, lagere omgevingsdruk en een breed temperatuurbereik. Ook was veel aandacht gegeven aan de EMI (“Electro Magnetic Interference”) bestendigheid. Bijzonder was dat de beide reels zich boven elkaar bevonden, waardoor het oppervlak van de recorder werd beperkt. De recorderkoppen waren bedoeld voor het registreren van maximaal 14 parallelle sporen op de tape met op ieder spoor een seriële digitaal data stroom. Tape reels met lengten tot 7000 ft konden op de recorder worden opgespannen. Op de tape werd met een dichtheid tot 12,5 kbpi (kilo bits per inch) geregistreerd. De gebruikelijke snelheid was 15 ips (inch per seconde).
Het NLR gebruikte deze recorders in het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) zodanig dat de datastroom van iedere RMDU (zie ook database nr. 90121) of ander apparaat dat zelfstandig een dergelijke datastroom genereerde op een eigen seriëel spoor werd weggeschreven. De onderlinge tijdrelatie werd gewaarborgd door op één van de 14 sporen een tijdcodesignaal te registreren (zie ook database nr. 12351).
Op de foto is de recorder ingebouwd in een standaard NLR instrumentatierek.

This magnetic tape recorder used 1 inch wide tape. The AR700 was a version specially designed for use in environments with high vibration levels, lower ambient pressure and a wide temperature range. Much attention was also given to the EMI (Electro Magnetic Interference) compatibility. Special was the location, one above the other of the two tape reels, limiting the footprint of the recorder. The recorder heads were intended for recording a maximum of 14 parallel tracks on the tape with a serial digital data stream on each track. Tape reels with lengths of up to 7000 ft could be loaded on the recorder. The tape was recorded with a density of up to 12.5 kbpi (kilo bits per inch). The usual speed was 15 ips (inches per second).
NLR used these recorders in the MRVS (Measuring, Recording and Processing System) in such a way that the data stream of each RMDU (see also database no. 90121) or other device that independently generated such a data stream was written on its own track. The mutual time relationship was guaranteed by recording a time code signal on one of the 14 tracks (see also database no. 12351).
In the picture the recorder is built into an NLR standard instrumentation rack.

45.030.00.0131;  
 


11. Database nr.: 08021   =   Museumnummer: 0802-1    
DAU FDAU display klein / DAU FDAU Display Small
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-05-31)    [NLR]
Een FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is een apparaat waarmee analoge elektrische signalen van in het luchtvaartuig ingebouwde sensoren worden omgezet in een seriële digitale datastroom. In die datastroom heeft de meetwaarde van iedere sensor zijn eigen vaste plek. Op dit FDAU display kan zo'n plek worden geselecteerd en wordt de digitale meetwaarde van 12 bits op 4 digits octaal gepresenteerd.
An FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is a device that converts analog electrical signals from sensors built into the aircraft into a serial digital data stream. In that data stream, the measurement value from each sensor has its own fixed location. Such a location can be selected on this FDAU display and the digital measurement value of 12 bits is presented on 4 digits in octal format.

36.040.00.0129;  
 


12. Database nr.: 08040   =   Museumnummer: 0804    
DAU FDAU kaart Frame counter / DAU FDAU board Frame Counter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1977-02-28)    [NLR]
Een FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is een apparaat waarmee analoge elektrische signalen van in het luchtvaartuig ingebouwde sensoren worden omgezet in een seriële digitale datastroom. In die datastroom heeft een meetwaarde van iedere sensor zijn eigen vaste plek. Die plekken vormen bij elkaar een frame. Dat frame herhaalt zich steeds in de datastroom. Ieder volgend frame herbergt dus steeds nieuwe meetwaarden. Daarmee ligt hun onderlinge relatie vast, maar het kan handig zijn om ieder frame een eigen nummer te geven, zodat een soort tijdbasis ontstaat voor alle meetwaarden die dan als tijdseries kunnen worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt in het onderzoek waarvoor de vliegproef werd gedaan. Dit frame counter board, dat in een FDAU kan worden ingebouwd, zorgt daarvoor.
An FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is a device that converts analog electrical signals from sensors built into the aircraft into a serial digital data stream. In that data stream, a measurement value of each sensor has its own fixed location. These places together form a frame. That frame continuously repeats itself in the data stream. Each subsequent frame therefore always contains new measured values. This establishes their mutual relationship, but it can be useful to identify each frame with its own number, so that a kind of time base is created for all measured values that can then be stored as time series and be used in the research for which the flight test was executed. This frame counter board, which can be installed into an FDAU, takes care of that.

-;  
 


13. Database nr.: 08250   =   Museumnummer: 0825    
Computer ROLM 1601 control panel / Computer Rolm1601 Control Panel
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-03-21)    [Rolm Corp.]
Omstreeks 1975 deed de digitale computer als deel van vliegproefmeetsystemen in luchtvaartuigen zijn intrede. Het waren doorontwikkelingen van op de commerciële civiele markt opgang makende “minicomputers” zoals de general purpose lijnen van Data General en DEC. De doorontwikkeling bestond uit het geschikt maken van de elektronische printed circuit boards en de computerbehuizing voor gebruik in de heel veel meer eisende omgevingsomstandigheden die in een vliegtuig voorkwamen. Te denken valt dan aan temperaturen, drukken, trillingen, krachten en elektromagnetische interferentie. De software besturingssystemen waren dezelfde als voor de oorspronkelijke computerlijnen beschikbaar waren. De eerste “airborne” computer die het NLR gebruikte was een ROLM 1601 computer. Deze bestond uit de kast met de standaard computerinterfaces, de processor en het ringkerngeheugen (4K 16-bits woorden) (zie database nr. 12920) en uit deze tweede kast (“Control Panel”) waarmee de computer bediend werd. Hiermee kon de computer gestart en uitgezet worden en kon ten behoeve van het fout zoeken (“debuggen”) de inhoud van geselecteerde geheugenadressen zichtbaar worden gemaakt.
Around 1975 the digital computer entered the scene as part of flight test systems. They were the result of extended development of "mini computers" such as the general purpose lines of Data General and DEC that were emerging on the commercial civil market. The extended development consisted of making the electronic printed circuit boards and the computer housing suitable for use in the much more demanding environmental conditions that occur in an aircraft. Examples are high and low temperatures, pressures, vibrations, forces and electromagnetic interference. The software operating systems were the same as available for the original computer types. The first airborne computer that NLR used was a ROLM 1601 computer. It consisted of a box with the standard computer interfaces, the processor and the ring core memory (4K 16-bit words) (see also database no. 12920) and of a second box (this Control Panel) to operate the computer. From this panel the computer could be started and turned off and the content of selected memory addresses could be displayed for debugging purposes.

36.040.00.0122;  
 


14. Database nr.: 08280   =   Museumnummer: 0828    
DAU RMDU 12bits A/D converter / DAU RMDU 12bits A/D converter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-12-29)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook boards die zorgden voor de digitalisering van de analoge ingangssignalen zoals dit A/D converter board. Aan de ingang aangeboden signalen werden op commando van een SAT-m besturingsboard (zie ook database nr. 07041) omgezet in een 12-bits digitaal datawoord en op de interne bus gezet voor verdere processing. Deze versie van het board was een voorloper, die vooral voor familiarisatie-doeleinden is gebruikt. The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measurement system on board the aircraft under test (see database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This also includes boards like this one that took care of the analog to digital conversion of the analog input signals. Signals applied to its input were converted on command of the SAT-m control board (see also database no. 07041) into a 12-bit digital data word and sent to the internal bus for further processing. This version of the board was a precursor, used primarily for familiarization purposes.
36.040.00.0172;  
 


15. Database nr.: 09950   =   Museumnummer: 0995    
Transducer windrichtingThies / Transducer Wind-Direction Electr Thies
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-08-19)    [Thies]
Met deze windvaan werd de windrichting bepaald bij start- en landingsproeven, bij fly-over-noise metingen en bij vliegproeven t.b.v. helikopter-schip kwalificaties. Het elektrische meetsignaal werd ingevoerd in de meteoset (zie ook database nr. 13990).
With this wind vane the wind direction was determined during take-off and landing tests, during fly-over-noise tests and during flight tests for helicopter-ship qualifications. The electrical measurement signal was entered in the meteo set (see also database no. 13990).

42.050.15.0009;  
 


16. Database nr.: 10910   =   Museumnummer: 1091    
Luchtlager 3-assige tafel / Air bearing for 3 axis table
Ruimtevaart -- (Bewegings)simulatoren           (ca. 1980)    [Schlumberger]
Bolvormig luchtlager (bol en schaal) voor testtafel met 3 wrijvingsloze graden van vrijheid
Spherical air bearing (ball and cup) for test table with three frictionless degrees of freedom.

Voor testtafel: zie Beeldbankfoto 00015.

 


17. Database nr.: 11190   =   Museumnummer: 1119    
Aanwijzer koersselector / Indicator Navigation Course Selector
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-29)    [Collins]
Standaard vliegtuiginstrument waarop afwijkingen t.o.v een gewenst aanvliegpad worden getoond aan de piloot. Het instrument kan zowel laterale afwijkingen t.o.v. een ingestelde koers naar een VOR- baken of ILS- localizer tonen, als de verticale afwijking t.o.v. een ILS -glijpad. Ook nuttig als algemene informatie voor de vliegproefinstrumentie-specialist aan boord.
Standard aircraft cockpit instrument on which the deviation from a selected course is displayed to the pilot. The instrument can display lateral deviations with respect to a selected course to a VOR-station or ILS-localizer, but also the vertical deviation from an ILS-glidepath. Als useful as general information for the flight test instrumentation specialist on board.

33.075.00.0027;  
 


18. Database nr.: 11760   =   Museumnummer: 1176    
Aanwijzer voltmeter / Indicator Voltage
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-04-13)   
Voltmeter. Vermoedelijk reserveonderdeel voor de meteo-set (zie ook database nr. 13990).
Voltage meter. Probable spare part for the meteo set (see also database no. 13990),

-;  
 


19. Database nr.: 12351   =   Museumnummer: 1235-1    
Transducer tijdcodegenerator 9150 / Transducer Time Code-Generator Datum 9150 (+Mount.Tray)
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1979-12-13)    [Datum Inc.]
Een tijdcodegenerator maakt een elektrisch signaal waarin de tijd van de dag met een resolutie van 1 milliseconde digitaal is gecodeerd. Dit signaal werd gelijktijdig met meetwaarden van het vliegproefmeetsysteem vastgelegd, zodat een grafiek van die meetwaarden tegen de tijd kon worden gemaakt. Omdat voor meetgegevens van verschillende bronnen deze zelfde tijdbasis wordt gebruikt, kunnen de metingen onderling worden vergeleken, bijvoorbeeld snelheid tegen hoogte van het vliegtuig.
De hier getoonde tijdcodegenerator werd bediend met een control box (zie ook database nr. 01961) waarmee de tijd en het dagnummer werden ingesteld. Het NLR gebruikte in het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) het eerste cijfer van de tijd echter niet om een dagnummer, maar om het zgn. metingnummer binnen een serie opeenvolgende metingen vast te leggen.
Het seriële digitale uitgangssignaal van de tijdcodegenerator werd op één van de 14 parallelle sporen van een data recorder geregistreerd (zie ook database nr. 07301).

A time code generator creates an electrical signal in which the time-of-day is digitally coded with a resolution of 1 millisecond. This signal was recorded simultaneously with measurement values from the flight test measurement system, so that a time graph could be made of these measurement values. Because this same time base is used for data from different sources the measurements can be compared with each other, for example speed vs. altitude of the aircraft.
The time code generator shown here was controlled from a control box (see database no. 01961) to set the time and the day number. In MRVS (Measuring, Recording and Processing System) NLR however did not use the first digit of the time to record a day number, but to record the so-called run number in a series of consecutive measurement runs.
The serial digital output of the time code generator was recorded on one of the 14 parallel tracks of a data recorder (see also database no. 07301).

42.090.10.0013;  
 


20. Database nr.: 12850   =   Museumnummer: 1285    
Recorder cassette tension monitor / Recorder Tension monitor for cassette
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-11-25)    [ITC]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk. Dit object diende om de spanning van de tape te kunnen afstellen.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). This included the use of tape cassettes, running gear and heads from commercial civilian practice. This object was used to adjust the tension of the tape.

45.030.00.0110;  
 


21. Database nr.: 12920   =   Museumnummer: 1292    
Computer ROLM 1601 Processor / Computer Rolm1601 Processor
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-03-21)    [Rolm Corp.]
Omstreeks 1975 deed de digitale computer als deel van vliegproefmeetsystemen in luchtvaartuigen zijn intrede. Het waren doorontwikkelingen van op de commerciële civiele markt opgang makende “minicomputers” zoals de general purpose lijnen van Data General en DEC. De doorontwikkeling bestond uit het geschikt maken van de elektronische printed circuit boards en de computerbehuizing voor gebruik in de heel veel meer eisende omgevingsomstandigheden die in een vliegtuig voorkwamen. Te denken valt dan aan temperaturen, drukken, trillingen, krachten en elektromagnetische interferentie. De software besturingssystemen waren dezelfde als voor de oorspronkelijke computerlijnen beschikbaar waren. De eerste “airborne” computer die het NLR gebruikte was een ROLM 1601 computer. Deze bestond uit deze kast met de standaard computerinterfaces, de processor en het ringkerngeheugen (4K 16-bits woorden) en uit een tweede kast (“Control Panel”) (zie ook database nr. 08250) waarmee de computer bediend werd. Hiermee kon de computer gestart en uitgezet worden en kon ten behoeve van het fout zoeken (“debuggen”) de inhoud van geselecteerde geheugenadressen zichtbaar worden gemaakt.
Around 1975 the digital computer entered the scene as part of flight test systems. They were the result of extended development of "mini computers" such as the general purpose lines of Data General and DEC that were emerging on the commercial civil market. The extended development consisted of making the electronic printed circuit boards and the computer housing suitable for use in the much more demanding environmental conditions that occur in an aircraft. Examples are high and low temperatures, pressures, vibrations, forces and electromagnetic interference. The software operating systems were the same as available for the original computer types. The first airborne computer that NLR used was a ROLM 1601 computer. It consisted of a box (this “Processor”) with the standard computer interfaces, the processor and the ring core memory (4K 16-bit words) and of a second box (the Control Panel, see also database no. 08250) to operate the computer. From this panel the computer could be started and turned off and the content of selected memory addresses could be displayed for debugging purposes.

36.040.00.0122;  
 


22. Database nr.: 13730   =   Museumnummer: 1373    
Navigatie ILS ontvanger / Navigation Receiver ILS
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-01)    [Bendix]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Deze ILS-ontvanger is daar één van. Zie ook database nr. 16091, 13350, 13371, 13960 en 14101.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This ILS receiver is one of them. See also database no. 16091, 13350, 13371, 13960 and 14101.

33.075.00.0029;  
 


23. Database nr.: 13960   =   Museumnummer: 1396    
Avionica Marker Beacon ontvanger / Avionica Receiver Marker Beacon
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-01)    [Bendix]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Deze Marker Beacon ontvanger is daar één van. Zie ook database nr. 13730, 16091, 13350, 13371 en 14101.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This Marker Beacon receiver is one of them. See also database no. 13730, 16091, 13350, 13371 and 14101.

33.075.00.0028;  
 


24. Database nr.: 13990   =   Museumnummer: 1399    
Meteoset / Portable Meteo Set
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-15)    [NLR]
Op deze meteo-set werden richting en snelheid van de wind op de grond getoond en vastgelegd. Ook de tijd werd geregistreerd. Verder hoorde er een meetmast bij (5 of 10 meter hoog) en sensoren voor het meten van richting (zie ook database nr. 09950) en snelheid van de wind. Dit soort metingen was nodig tijdens start- en landingsmetingen met vliegtuigen en bij vliegproeven met helikopters, o.a. t.b.v. het bepalen van de limieten voor operaties aan boord van marineschepen.
The direction and speed of the wind on the ground were displayed and recorded by this meteo set. The time-of-day was recorded too. It also included a measuring mast (5 or 10 meters high) and sensors for measuring direction (see also database no. 09950) and wind speed. Such measurements were required during take-off and landing measurements with aircraft and during flight tests with helicopters, a.o. to determine the limitations for operations on board navy ships.

42.065.15.0105;  
 


25. Database nr.: 14101   =   Museumnummer: 1410-1    
Navigatie NAV control unit / Navigation NAV Control Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-01)    [Collins]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden. Deze control unit behoort daarbij en dient om de navigatie ontvangers in het vliegtuig te kunnen bedienen. Zie ook database nr. 13730, 16091, 13350, 13371 en 13960.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This control unit is part of this and serves to control the navigation receivers in the aircraft. See also database no. 13730, 16091, 13350, 13371 and 13960.

33.075.00.0024;  
 


26.    3 afbeeldingen
Database nr.: 14170   =   Museumnummer: 1417    
Klein gedeelte van maquette van zichtsysteem van vluchtnabootser / Small part of diorama of flight simulator visual system
Luchtvaartuigen -- Vluchtnabootsers           (1976)    [Singer Link-Miles]
Een klein gedeelte van de maquette van het zichtsysteem van Singer Link-Miles (Mark V), dat in 1976 als onderdeel van de VMBS in gebruik is genomen. De maquette representeert een willekeurig landschap van ongeveer 24x9 km en de schaal ervan is 1:2000. Op de foto is niet zichtbaar, dat de maquette wordt 'bekeken' door een tv-camera. Deze wordt naar gelang de virtuele positie van het vliegtuig over de maquette bewogen. Het camerabeeld wordt weergegeven op een monitor, die via een collimator (spiegelsysteem voor het verkrijgen van een evenwijdige lichtbundel) zichtbaar is voor de vlieger. Dit systeem blijkt zo’n goed uitzichtbeeld te generen, dat het pas in 1998 (ver in het digitale tijdperk) buiten gebruik is gesteld.
A small part of the diorama of the Singer Link-Miles visual system (Mark V), which was put into operation as part of the VMBS in 1976. The diorama, scaled at 2000:1, represents an arbitrary area of some 13x5 nautical miles. In above picture is not visible, that it is 'watched' by a TV camera. The movement of which is depending on the virtual position of the aircraft. The camera image is displayed on a monitor, which is visible to the pilot via a collimator (mirror system for obtaining a parallel beam of light). This system appears to generate such a good outside view, that it only was decommissioned in 1998 (well into the digital age).

Zie ook Beeldbankfoto 00529, carrousel foto's 2 en 3, voor de gehele maquette.

48.045.00.0011 (onderdeel van);  L=244cm, B=122cm ; 
 


27. Database nr.: 14670   =   Museumnummer: 1467    
Recorder koppen alignment set / Test-tool for Tape Recorder Heads Alignment Tool
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975)    [Philips]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk. Dit object diende om de magnetische schrijf– en leeskoppen te kunnen afstellen.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). Tape cassettes, running gear and heads from commercial civil practice were used. The set was used to adjust the magnetic recording and playback heads.

45.030.00.;  
 


28. Database nr.: 14710   =   Museumnummer: 1471    
Recorder cassette tester / Recorder Cassette Tester
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-11-25)    [ITC]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). This included the use of tape cassettes, running gear and heads from commercial civil practice.

45.030.00.0110;  
 


29. Database nr.: 14750   =   Museumnummer: 1475    
Recorder koppen alignment set ITC / Recorder Alignment Set for Heads ITC
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-11-25)    [ITC]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk. Dit object diende om de magnetische schrijf– en leeskoppen te kunnen afstellen.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). Tape cassettes, running gear and heads from commercial civil practice were used. The set was used to adjust the magnetic recording and playback heads.

45.030.00.0110;  
 


30. Database nr.: 14930   =   Museumnummer: 1493    
DAU RMDU Freq.To Digital-Converter / DAU RMDU Freq.To Digital-Converter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-12-29)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze Frequentie-naar-Digitaal Converter (FDC) was er één van en werd toegepast voor sensoren waarvan de afgegeven pulsfrequentie een maat was voor de te meten grootheid. Voorbeelden van zulke grootheden zijn de rotatiesnelheid van een generator of van een sensor, die met een klein schoepenrad de stroomsnelheid in een brandstofleiding aangeeft. Op de FDC werd het aantal pulsen binnen een vast tijdinterval geteld. De tellerstand werd vervolgens op commando van de RMDU besturingsmodule uitgelezen. Tijdens de dataprocessing werd de omwentelingssnelheid uit de geregistreerde tellerstand afgeleid. Een FDC had 4 ingangskanalen.
Deze methode werd gebruikt voor relatief snel draaiende apparaten. Voor langzamere werd de Tachometer Generator Counter (TGG) ingezet (zie ook database nr 15120).

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Frequency-to-Digital Converter (FDC) was one of those and was used for sensors whose emitted pulse frequency was a measure of the quantity to be measured. Examples of such quantities are the rotational speed of a generator or of a sensor that indicates the flow speed in a fuel line with a small paddle wheel. On the FDC the number of pulses within a fixed time interval was counted. The counter reading was then read out at the command of the RMDU control module. During the data processing, the rotation speed was derived from the recorded counter reading.
A FDC featured 4 input channels.
This method was used for relatively fast-running devices. The Tachometer Generator Counter (TGG) was used for the slower ones (see also database no. 15120).

36.040.00.0172;  
 


31. Database nr.: 16091   =   Museumnummer: 1609-1    
Avionica VOR ontvanger / Avionica Navigation Receiver VOR
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-01)    [Bendix]
In 1975 werd aan het NLR een opdracht verleend door de RLD (Rijksluchtvaartdienst) om na te gaan hoe op een moderne wijze de navigatiebakens en landingshulpmiddelen voor de luchtvaart (VOR/DME/MKR/ILS) zouden kunnen worden gecontroleerd op hun goede werking. Een VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) geeft de piloot aan op welke radiaal hij zich bevindt t.o.v. het VOR-zendstation, een DME (Distance Measuring Equipment) informeert de piloot over zijn afstand tot het DME-station en het ILS (Instrument Landing System), in combinatie met de MKR (Marker), geleidt het vliegtuig langs het juiste vliegpad bij een landing.
Het doel van de opdracht was om minder vlieguren te gaan maken met het meetvliegtuig van de RLD dat voor het uitvoeren van deze controles was toegerust. Om dit onderzoek te kunnen doen met zijn eigen researchvliegtuigen schafte het NLR een complete set state-of-the-art ontvangers aan met digitale output, zoals die ook door airliners gebruikt werden.Deze VOR-ontvanger is daar één van. Zie ook database nr. 13730, 13350, 13371, 13960 en 14101.

In 1975 NLR was contracted by the RLD (National Aviation Authority) to examine how the navigation beacons and landing aids for aviation (VOR/DME/MKR/ILS) could be inspected for their proper functioning in a modern way aiming at a reduction of flying hours with the RLD flight inspection aircraft. A VOR (VHF-Omnidirectional Radio Range) informs the pilot on what radial he is positioned with respect to the VOR-station, a DME (Distance Measuring Equipment) provides the pilot with the distance from the DME-station and an ILS (Instrument Landing System), in combination with a MKR (Marker), is guiding the aircraft along the proper flight path during landing.
In order to be able to conduct this research with its own research aircraft, NLR purchased a complete set of state-of-the-art receivers with digital output identical to those used by airliners. This VOR receiver is one of them. See also database no. 13730, 13350, 13371, 13960 en 14101.

33.075.00.0030;  
 


32. Database nr.: 90081   =   Museumnummer: 0683-01    
DAU RMDU power supply / DAU RMDU Power Supply
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1978-10-10)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het te testen vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Deze voedingsunit werd vastgeklikt aan de RMDU main unit om de elektrische voeding te verschaffen voor de elektronica boards die, al naar gelang de samenstelling van de gebruikte boards, de functionele eigenschappen van de RMDU bepaalden als basis data-acquisitieapparaat. De voedingsspanning was 115 V, 400 Hz. Speciaal voor het gebruik in de zware omgevingscondities van het vliegtuig voldeed het apparaat aan bijzondere eisen van luchtwaardigheid, o.a. op het gebied van trillingen, drukken, temperaturen en EMI (“Electro Magnetic Interference”) bestendigheid. Het apparaat is ooit ontwikkeld voor montage op de motor van een DC10. Het NLR gebruikte het apparaat in de drukcabine van het testvliegtuig waarmee vliegproeven werden uitgevoerd.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measurement system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). This power supply unit was attached to the RMDU main unit to provide the electrical power for the electronics boards which, depending on the composition of the boards used, determined the functional properties of the RMDU, the basic data acquisition device. The power supply voltage was 115V, 400Hz. Especially for use in the harsh environmental conditions of the aircraft, the device met special requirements of airworthiness, e.g. in the field of vibrations, pressures, temperatures and EMI (Electro Magnetic Interference) compatibility. The device was originally developed by the Teledyne Company for the Douglas Aircraft Company for mounting on the motor of a DC10. NLR used the device in the cabin of the aircraft that was flight tested.

36.040.00.0287;  
 


33. Database nr.: 90121   =   Museumnummer: 0675-1    
DAU RMDU / DAU RMDU Main Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1978-10-10)    [Teledyne Syst]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Deze datastroom werd verbonden met een data recorder aan boord (zie ook database nr. 07301) of met een telemetriezender. De RMDU was oorspronkelijk ontwikkeld door de Teledyne Company voor het DC-10 vliegproevenprogramma van de Douglas Aircraft Company. In samenwerking met het NLR zijn een aantal verbeteringen ontwikkeld die toegepast zijn in de Fokker 50 en 100 testprogramma’s. De RMDU was de ruggengraat van de meetsystemen in deze vliegtuigen. De RMDU was de derde generatie digitale meetsystemen in gebruik bij het NLR na de DR8 en de FDAU.
De RMDU voldeed aan chapter 4: PCM (Pulse Code Modulation) van de IRIG (InterRange Instrumentation Group)-106 Telemetry Standaard.
Een functionele RMDU bestond uit een kast (dit object) met een voedingsunit (zie ook database nr. 90081). In de kast lag een elektrische bus waarmee de diverse elektronica kaarten, die verschillende functies hadden, waren verbonden en waarover zij met elkaar communiceerden. Dit waren besturingskaarten (zie ook database nr. 07041), A/D-conversiekaarten (zie ook database nr. 07031 en 07021) en kaarten die de verschillende inkomende signalen op het standaard busniveau en in een standaard format brachten (“signaal conditionering”). Voorbeelden van deze laatste groep zijn database nrs. 14911, 14930, 15111, 15080, 15100 en 15131.
De besturingskaarten werden met PROM’s (Programmable Read-Only Memory) geprogrammeerd die samplefrequentie en samplevolgorde van de sensoren bepaalden. Dit zich steeds herhalende patroon werd “data cycle” genoemd. De volgorde en frequentie van de aftasting van de sensorkanalen De externe sensorsignalen werden via een Junction Box (zie ook database nr. 09181) samengevoegd en met de RMDU verbonden. Ook de uitgaande verbinding met de datarecorder liep via deze box. Het geheel werd in een standaard VASIR instrumentatierek ondergebracht (VA Standaard Instrumentatie Rek).
N.B. In die periode was de afdeling NLR-VA verantwoordelijk voor alle vliegproefinstrumentatiewerkzaamheden op het NLR).

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS (Measuring, Recording and Processing System) system on board the aircraft under test in the period 1977 - 1994. The electrical signals from measuring sensors at different locations in the aircraft were fed into the RMDU and made suitable for insertion into a serial digital data stream. This data stream was connected to a data recorder on board (see also database no. 07301) or to a telemetry transmitter. The RMDU was originally developed by the Teledyne Company for use in the DC-10 flight test programme of the Douglas Aircraft Company. In cooperation with NLR a number of improvements were developed for use in the Fokker 50 and Fokker 100 flight test programmes. The RMDU was the backbone of the measurement systems on board these aircraft. The RMDU was the third generation of digital data acquisition systems used by NLR. It succeeded the DR8 and FDAU. The RMDU complied with chapter 4: PCM (Pulse Code Modulation) of the IRIG (InterRange Instrumentation Group)-106 Telemetry Standards.
A functional RMDU consisted of a box (this object) with a power supply unit (see also database no. 90081). In the box was an electrical bus to which the various electronic cards with different functions were connected and through which they communicated. These boards were control cards (see also database no. 07041), A/D converter cards (see also database no. 07031 and 07021) and cards that took care of the conversion of the various incoming signals to the standard bus level and to a standard format (signal conditioning). Examples of the latter group are database nr. 14911, 14930, 15111, 15080, 15100 en 15131.
The control cards were programmed with PROMs (Programmable Read-Only Memory) that defined the sampling frequency and sampling sequence of the sensors. This continuously repeating pattern was called “data cycle”. The external sensor signals were combined via a Junction Box (see also database no. 09181) and connected to the RMDU. The output connection to the data recorder was also via this junction box. The whole system was installed in a standard VASIR instrumentation rack (VA’s Standard Instrumentation Rack).
N.B. At the time the NLR-VA department was responsible for all flight test instrumentation work at NLR.

36.040.00.0287;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 18 april 2023